Generationsmålet

Uppföljning 2017

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2017

Generationsmålet kräver omställningar i samhället inom många politikområden. Satsningar för cirkulär ekonomi samt hållbar konsumtion och produktion krävs för att komma närmare ett samhälle med resurseffektiva kretslopp. Stora insatser behövs för att bevara den biologiska mångfalden och säkra ekosystemtjänsterna.

Svenskarnas ekologiska fotavtryck är fyra gånger högre än vad som är långsiktigt globalt hållbart. Vår konsumtion orsakar utsläpp av växthusgaser i andra länder. Materialkonsumtionen ökar samtidigt som materialåtervinningen av avfall har minskat. Utarmningen av naturmiljön fortsätter.

Inom EU har viktiga steg tagits för naturvård, cirkulär ekonomi, kemikalier, klimat och jordbruk. En ny överenskommelse om Sveriges långsiktiga energipolitik syftar på 100 procent förnybar elproduktion år 2040.

Regeringens strategi för hållbar konsumtion ska skapa möjligheter att agera hållbart genom samverkan med konsumenter och producenter. Flera myndigheter arbetar för resurseffektiva giftfria kretslopp, och offentlig upphandling ökar efterfrågan på bättre produkter. Att minska barns exponering för farliga ämnen och den förebyggande kemikaliekontrollen har varit i fokus för giftfri miljö.

Länsstyrelserna utvecklar regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och kommuner integrerar ekosystemtjänster i miljökonsekvensbeskrivningar och översiktsplaner. Ytterligare 75 000 hektar värdefull natur har skyddats under året och målsättningen med 10 procent skyddade marina områden har nåtts.

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2017".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2017 som lämnades till riksdagen den 20 september 2016 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).