Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Uppföljning 2016

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2016

För att hitta problem med föroreningar och för stora uttag av grundvatten samt prioritera rätt åtgärder behövs bättre övervakning av landets grundvattentäkter. Grundvattenresurser måste även skyddas från påverkan som försämrar vattenkvaliten. Rullstensåsar och andra naturgrusavlagringar som är viktiga för att grundvatten nybildas skadas när naturgrus förs bort för olika användningsområden.

Allt fler planer för vattenförsörjning

Kunskapen om grundvatten måste öka inom samhällsplaneringen. Vattenförsörjningsplaner som tar upp vattenskydd och grundvattenresurser är viktiga för att målet ska nås. Allt fler planer tas fram av län och kommuner och med tillskotten under 2015 har över hälften av länen nu vattenförsörjningsplaner. Hur de ska användas i den kommunala översiktsplaneringen behöver dock bli tydligare. Många kommunala grundvattentäkter saknar dessutom vattenskyddsområde och arbetet med att ta fram nya har avstannat. I flera län har inga tillkommit under året.

Bättre anpassade uttag av grundvatten

Stora kunskapsbrister finns om hur mycket dricksvatten som tas ut från olika grundvattenmagasin och hur mycket grundvatten som nybildas. Mätningar av grundvattennivåer sker på nationell, regional och lokal nivå men utan att resultaten sammanställs. Flera län har inlett kontinuerlig nivåövervakning i större grundvattenförekomster under året. Bättre kunskap om hur mycket olika grundvattenmagasin innehåller skulle göra det möjligt att ta fram bättre prognoser för tillgången på grundvatten, liksom risken för översvämningar.

Beslut krävs om åtgärdsprogram för vattenkvalitet

I årets bedömning av drygt 3 000 grundvattenförekomster riskerar nära 20 procent att inte nå god vattenkvalitet till 2021. Ett antal åtgärdsprogram har tagits fram för att förbättra situationen. De är ännu inte fastställda av regeringen och arbetet tappar fart. Åtgärdsförslagen har också brister och behöver kopplas tydligare till identifierade problem och miljökvalitetsnormer. Det finns dessutom växter och djur som är beroende av vattenkvaliteten i källmiljöer och andra utflöden av grundvatten. En analys gjordes under året för att öka kunskaperna om de ekosystemen och hur de påverkas.

Fler mätningar av olika föroreningar behövs

Endast ett fåtal kommunala vattentäkter och vattenverk hade halter över åtgärdsgränsen när en screening av högfluorerade ämnen gjordes under 2015. Bristerna i övervakningen av andra föroreningar i grundvatten gör dock att kunskaperna är dåliga om problem med bekämpningsmedel, klorid från saltvatteninträngning och vägsalt, samt nitrat i län med mycket jordbruksmark. Bakterier, olika tungmetaller samt klorerade lösningsmedel är exempel på föroreningar som också förekommer i grundvattnet.

Alternativ till naturgrus behövs

Det finns en lång tradition av att använda naturgrus och det är fortfarande billigare än bergkross. Inom användningsområden där det finns alternativa material, främst krossat berg, fortsätter användningen av naturgrus att minska. För betong som står för cirka hälften av uttaget av naturgrus går det dock långsamt. Kunskapen om ersättningsmaterial behöver öka och riktlinjer tas fram för upphandling hos offentliga och privata aktörer. Naturgrusskatten höjdes under året men skulle behöva ligga på en betydligt högre nivå för att få effekt.

Följs upp inom sex områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets sex så kallade preciseringar: Grundvattnets kvalitet, God kemisk grundvattenstatus, Kvaliteten på utströmmande grundvatten, God kvantitativ grundvattenstatus, Grundvattennivåer, Bevarande av naturgrusavlagringar.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen 2016. Mer om etappmålet som rör miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen 2016 av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2016 som lämnades till riksdagen den 21 september 2015 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).