Levande skogar. Bild: Tobias Flygar.

Levande skogar

Uppföljning 2016

Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.

Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

 

Sammanfattning av den årliga uppföljningen 2016

Nuvarande miljöarbete är inte tillräckligt för att nå samhällets uppsatta miljömål för skogen.  Även om framåtsyftande åtgärder pågår behövs fler och effektivare insatser för att motverka förlust av livsmiljöer och fragmentering. För flera skogstyper är bevarandestatusen otillräcklig och många skogslevande arter påverkas negativt. Arealen gammal skog och skyddad skog ökar.

Första naturvårdsavtalen med sociala värden

Cirka 750 hektar skog skyddades under året som biotopskyddsområden och cirka 960 hektar med naturvårdsavtal. De två första naturvårdsavtalen tecknades där områden skyddas främst för sina upplevelsevärden för människor som besöker skogen. Omfattningen väntas öka kommande år. Naturvärdeskvaliteten i naturvårdsavtal och biotopskyddsområden är genomgående hög. I norra och mellersta Sverige har kvaliteten förbättrats ytterligare för biotopskyddsområden.

Skogsvårdslagen ska bli tydligare

Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska föreslå förändringar i skogsvårdslagen. Meningen är att lagstiftningen ska bli tydligare och effektivare. Skogsstyrelsen ska under 2016 bedriva systemtillsyn enligt miljöbalken, vilket ska förbättra miljöarbetet. Myndigheten har också inlett en fältinventering inom projektet ”Ny hänsynsuppföljning”. Statistik från uppföljningssystemet ska användas i utvärderingen av skogspolitiska mål och miljömål. Det ska också öka markägarens hänsynstagande.

Handlingsplaner för grön infrastruktur ska öka mångfalden

Länsstyrelsernas uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur kan bli en central del när biologisk mångfald ska bevaras i skogen. Handlingsplanerna ska vara fastställda år 2017.

Dialog i skogen ger mer hållbart samhälle

Arbetet med att i bred dialog med skogens intressenter ta fram ett nationellt skogsprogram har inletts. Dialogen ska leda till att skogen och förädling av skogsråvaror bidrar ytterligare till utvecklingen av ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhällsekonomi.

Ökad samsyn om god miljöhänsyn

I projektet ”Dialog om miljöhänsyn” har Skogsstyrelsen och skogsbolagen tagit fram gemensamma målbilder för att utveckla skogsbrukets miljöhänsyn. Målbilderna är en beskrivning av vad som är god miljöhänsyn och vad skogsbruket ska åstadkomma. Skogsstyrelsens utvärdering visar att målbildsarbetet ökat samsynen om vad som är god miljöhänsyn.

Var femte forn- och kulturlämning skadas

Skogsbruket orsakar fortfarande skador på forn- och kulturlämningar. 40 procent av de lämningar som inventerades under 2015 påverkades negativt av nyplantering, lättare körskador och rester från avverkning. Var femte lämning hade grövre skador från körning och markberedning. Branschen har under året tagit fram gemensamma riktlinjer för ökad hänsyn till kulturmiljöer.

Följs upp inom nio områden

Miljökvalitetsmålet följs upp genom målets nio så kallade preciseringar: Skogsmarkens egenskaper och processer, Ekosystemtjänster, Grön infrastruktur, Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation, Hotade arter och återställda livsmiljöer, Främmande arter och genotyper, Genetiskt modifierade organismer, Bevarade natur- och kulturmiljövärden, Friluftsliv.

Etappmål för miljökvalitetsmålet

Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Även etappmålen följs upp i den årliga uppföljningen 2016. Mer om etappmålen som rör miljökvalitetsmålet Levande skogar hittar du här:

Mer information

Den fullständiga årliga uppföljningen 2016 av miljökvalitetsmålet Levande skogar finns i rapporten "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016".

Regeringens uppföljning

Regeringen gör regelbundet en egen uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålet. Den senaste presenteras i regeringens budgetförslag för år 2016 som lämnades till riksdagen den 21 september 2015 (under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård).