Mycket görs i länen för att nå miljömålen – men mer behövs

Mycket görs i länen för att nå Sveriges miljömål, men fler åtgärder behövs. Det visar 2017 års regionala uppföljning av miljömålen från Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen.

Många åtgärder för målen

I redovisningen nämns en lång rad åtgärder i länen för att nå målen. Exempelvis insatser för giftfria skolor, handlingsplaner för grön infrastruktur, bildandet av nya natur- och kulturreservat, arbete med hållbar dagvattenhantering, sanering av förorenade områden, åtgärder som görs med stöd av Klimatklivet och diverse samverkansinitiativ. Restaureringsåtgärder i fysiskt påverkade vattendrag görs årligen av kommuner och andra organisationer. Det förbättrar livsmiljön för organismer som är beroende av vatten. Även arbetet med skydd av våtmarker har gått framåt de senaste åren, enligt flera länsstyrelser. Förutsättningarna att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag ökar genom vattenförvaltningens nya åtgärdsprogram. Ökad kunskap hos miljöfarliga verksamheter minskar spridningen av miljögifter till ytvatten. Kontroll av enskilda avlopp och ökad anslutning till kommunala reningsverk minskar övergödningen, som dock fortfarande är ett miljöproblem i kustvatten.

Få län når något mål

I Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens årliga genomgång av länens möjlighet att nå 13 av Sveriges 16 miljökvalitetsmål, bedöms dels uppfyllelse av målen, dels utvecklingstrenden för målen. Trots allt miljöarbete inom många områden bedöms enbart 3 av 21 län nå något av målen till år 2020. 16 av länen är nära att nå något eller flera av miljökvalitetsmålen. 3 av 21 län når inget miljökvalitetsmål utifrån dagens förutsättningar.

För miljökvalitetsmålen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet är bedömningen mest positiv. Men inget av länen bedöms nå eller vara nära att nå sex av miljökvalitetsmålen: Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap eller Ett rikt växt- och djurliv.

Mer behövs för att nå målen

Länsstyrelserna pekar på flera områden där det behövs större insatser för att komma närmare Sveriges miljömål. Färre lantbrukare och brist på betesdjur leder till igenväxande av hagmarker och likåldrig skog minskar den biologiska mångfalden. Försämrad biologisk mångfald, tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter, påverkar de så kallade ekosystemtjänsterna som behövs för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. 

Inom naturvård och samhällsplanering finns möjlighet att göra mer, både regionalt och lokalt. Miljöhänsyn inom samhällsplanering, areella näringar och byggande av infrastruktur påverkar de flesta miljökvalitetsmål. Samtidigt är obalansen mellan tätbefolkad kust och glest bebyggd landsbygd en utmaning för flera län. 

Länsstyrelserna driver på miljöarbetet

Sveriges regionala miljömyndigheter – de 21 länsstyrelserna och Skogsstyrelsen – har en drivande och samordnande roll i arbetet med att nå Sveriges miljömål. De har ansvar för att regionalt prioritera, anpassa och konkretisera alla miljökvalitetsmål. De ansvarar för regional uppföljning och utvärdering av miljökvalitetsmålen och det regionala arbetet med att nå miljömålen. Länsstyrelser ska också föreslå åtgärder för att nå målen i samverkan med andra myndigheter.

Nationell uppföljning

Denna regionala uppföljning är ett underlag till nästa nationella uppföljning av Sveriges miljömål. Naturvårdsverket redovisar årets uppföljning till regeringen den 28 mars 2018. Den nationella uppföljningen beskriver hur miljön mår och hur miljöarbetet går i Sverige som helhet.

Indikatorer visar hur miljön mår

Här på miljömål.se presenteras 111 indikatorer som visar hur miljön mår ur olika aspekter. Förändringar inom indikatorerna ger viktig information till uppföljningen av Sveriges miljömål.