Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådets uppdrag pågår till den 6 maj 2022. 

miljomalsradet-2018-05-18_415x250-px

Miljömålsrådet och dess ledamöter. Foto: Sabina Nilsson/Naturvårdsverket

Miljömålsrådets åtgärder 2018

För tredje året i rad gör 16 nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna tydliga åtaganden för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet har identifierat 17 konkreta frågor där rådet stärker samarbetet för att öka takten och effektiviteten i miljöarbetet.

Några exempel på frågor där myndigheterna ska samverka mer från och med 2018 är:

  • Samverkan i samhällsplaneringen
  • En innovativ och miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling 

Flera samverkansåtgärder har även genomförts under året. De redovisas löpande här på webbsidan allt eftersom de blir klara.

Några exempel på genomförda samverkansåtgärder:

  • Minskade koldioxidutsläpp från flygresor
  • Stadsmiljöavtal 2.0

Tidigare åtgärdslistor

Miljömålsrådet har årligen presenterat åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Listan ska publiceras den 1 mars varje år från och med 2016. Miljömålsrådet ska också ge förslag till regeringen på områden och frågor som rådet tycker att regeringen behöver jobba vidare med.

Mer om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ordförande är Göran Enander, landshövding i Uppsala län.

Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. I Miljömålsrådet ska myndigheterna mötas för att diskutera och besluta om åtaganden.

Miljömålsrådet ersatte Miljömålsforum som bildades år 2010 och var ett forum för miljöministern och myndighetschefer. Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete den 6 maj 2022. 

Ledamöter och de 18 medverkande myndigheternas webbplatser (öppnas i nytt fönster)

Kontakta Miljömålsrådet

Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket. De medverkande myndigheterna har även ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålrådets kansli på Naturvårdsverket når du via e-postadressen: