Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet presenterar den 1 mars varje år åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Miljömålsrådet slutredovisar sitt arbete den 18 oktober 2018. 

Miljömålsrådets åtgärder 2017

För andra året i rad gör 16 nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna tydliga åtaganden för att nå Sveriges miljömål. Miljömålsrådet har identifierat 24 konkreta frågor där rådet stärker samarbetet för att öka takten och effektiviteten i miljöarbetet.

Några exempel på frågor där myndigheterna ska samverka mer från och med 2017 är:

  • En strategi för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald
  • Utveckling av tjänsten Bilsvar för att underlätta för konsumenter att jämföra bilmodellers miljöprestanda
  • Ta fram principer för morgondagens transportplanering
  • En gemensam strategi för arbete med goda ljudmiljöer.

Mer om Miljömålsrådet

Miljömålsrådet inrättades av regeringen år 2014. Rådet består av chefer för 17 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ordförande är Erik Brandsma, Energimyndighetens generaldirektör.

Myndigheterna har en central roll i genomförandet av åtgärder inom miljöarbetet och är i många fall vägledande för medborgare och näringsliv i arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling. I Miljömålsrådet ska myndigheterna mötas för att diskutera och besluta om åtaganden.

Miljömålsrådet ersätter Miljömålsforum som bildades år 2010 och var ett forum för miljöministern och myndighetschefer. Miljömålsrådet ska slutredovisa sitt arbete den 18 oktober 2018.

Åtgärder varje år

Miljömålsrådet ska årligen presentera åtgärder som myndigheterna åtar sig att genomföra för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Listan ska publiceras den 1 mars varje år från och med 2016. Miljömålsrådet ska också ge förslag till regeringen på områden och frågor som rådet tycker att regeringen behöver jobba vidare med.

Miljömålsrådet och dess ledamöter. Foto: Ann Wahlström/Naturvårdsverket

Ledamöter och de 17 medverkande myndigheternas webbplatser (öppnas i nytt fönster)

Referat från Miljömålsrådets möten

Kontakta Miljömålsrådet

Miljömålsrådets kansli finns hos Naturvårdsverket. De medverkande myndigheterna har även ett nätverk med experter från respektive myndighet. Nätverket ska med sin sakkunskap stödja rådet med underlag och konsekvensbedömningar.

Miljömålrådets kansli på Naturvårdsverket når du via e-postadressen: