Luftföroreningar

Tre etappmål

Regeringen har fastställt tre etappmål för utsläpp av luftföroreningar:

 • Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa
  - EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av luftföroreningar genom en revision av det så kallade takdirektivet senast år 2015.
  - Ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många länder för att ha trätt i kraft senast år 2015.
 • Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten
  Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat minska från fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast 2016.
 • Luftföroreningar från småskalig vedeldning
  Nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp avluftföroreningar och hög verkningsgrad. Boverket hade i uppdrag att förbereda nya byggregler under år 2012.

Mer om respektive etappmål finns i menyn längst till höger.

Utsläppen måste minska för att miljökvalitetsmål ska nås

Etappmålen påverkar främst möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning, men har även kopplingar till Ingen övergödning. Naturvårdsverket följer upp dessa miljökvalitetsmål och ansvarar för uppföljningen av etappmålen för luftföroreningar.

För att nå miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försurning krävs kraftiga minskningar av utsläppen av luftföroreningar utomlands, främst i Europa. Även de svenska utsläppen måste minska för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås, särskilt Frisk luft. De mesta utsläppen är lokala utsläpp från främst trafiken i större tätorter, som också gör att miljökvalitetsnormer inte följs. Även dålig teknik vid vedeldning och utsläpp från fartyg i hamnar bidrar till dålig lokal luftkvalitet.

Vissa utsläpp har minskat

Utsläppen av luftföroreningar har minskat i Sverige sedan miljömålssystemet infördes. Tidigare delmål om sänkta svenska utsläpp har nåtts, utom när det gäller utsläppen av kväveoxider. Däremot har det varit problem med att nå en del av de delmål som gäller luftkvaliteten.

Mycket kommer från utlandet

De mesta luftföroreningarna utanför tätorterna beror på utsläpp utanför Sverige. För marknära ozon och ozonbildande ämnen, främst kväveoxider och flyktiga organiska ämnen, svarar importen för omkring 90 procent. Omkring 75 procent av den ammoniak som finns i luften kommer från våra grannländer.

De starka internationella kopplingarna gör att vi i Sverige har begränsad möjlighet att själva råda över luftkvaliteten i landet. Därför är det viktigt att samarbeta internationellt och skapa regler som begränsar utsläppen av luftföroreningar i Sverige och våra grannländer.

EU beslutar till exempel om kraven på utsläpp från bilar, tunga fordon, arbetsmaskiner, fritidsbåtar och bränslen till dessa. FN:s internationella sjöfartsorganisation, International Maritime Organization, IMO, fastställer utsläppskraven på fartyg och marina bränslen.