Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik

Etappmålet för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik är att:

  • Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Nås etappmålet?

Målet har ännu inte följts upp.