Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Etappmålet om utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler är att Reach och andra relevanta EU-regelverk, senast 2020 tillämpas eller om så behövs revideras, så att:

  • det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde, och
  • substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess preciseringar Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen, samt Användningen av särskilt farliga ämnen kan uppfyllas.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

Målet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Förutsättningarna bedöms emellertid vara goda för att tillämpa befintlig lagstiftning så att etappmålet till stor del kan anses möjligt att nå till 2020.

Under 2016 har gruppvis reglering av kemikalier fortsatt att utvecklas och prövas. Inom EU har bland annat Reach-kommittén röstat igenom en begränsning för ämnesgruppen PFOA, som omfattar många högfluorerade ämnen med olika användningsområden. Såväl svenska Kemikalieinspektionen som europeiska kemikaliemyndigheten Echa har tagit fram underlag om hur gruppering av ämnen kan effektivisera utvärderingen av ämnen.

Nya regler för användning av växtskyddsmedel trädde i kraft 2016. De nya reglerna innebär att produkter som innehåller så kallade kandidatämnen för substitution ska förbjudas, om det finns alternativ som innebär mindre risk för hälsa och miljö. EU-kommissionen har under året beslutat om ytterligare verksamma ämnen som kandidater för substitution. Totalt är nu 29 biocidämnen och 87 växtskyddsämnen identifierade.

Kemikalieinspektionen har inom EU:s RoHS-direktiv tagit fram underlag till förslag om att begränsa medellånga klorparaffiner, som används som mjukgörare och flamskyddsmedel i plast. Förslaget kan leda till ökad substitution av dessa ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Förslaget kan tidigast vara klart 2017.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer