Särskilt farliga ämnen

Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom EU och internationellt om sådana ämnen ska innehålla åtgärder som innebär att:

  • Hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast år 2015.
  • Särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under gällande regelverk inom alla användningsområden senast år 2018.
  • Särskilt farliga ämnen används endast under strikt reglerade omständigheter i produktionsprocesser senast år 2018.
  • I relevanta regelverk inkluderar uttrycket ”särskilt farliga ämnen” även ämnen med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast år 2018.

Minska och fasa ut ämnen

Syftet med etappmålet är att minska användningen av och fasa ut särskilt farliga ämnen på sikt. Ämnena kan orsaka mycket allvarliga skador på människors hälsa och miljön. Kvicksilver, kadmium och bly räknas till särskilt farliga ämnen.

Etappmålet riktar in sig på att nå förändringar inom EU eller internationell nivå, eftersom gällande regler och överenskommelser inom området utformas där. Inom EU är kemikalieförordningen Reach det övergripande regelverket för farliga ämnen.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

Målet bedöms inte nås inom uppsatt tid, men det finns inom räckhåll. En förutsättning är att EU-kommissionen genomför relevanta regelverk, och att EU:s medlemsländer satsar de resurser som behövs för genomförande.

Kommissionen har under 2016 presenterat ett förslag till kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen inom ramen för biocid- och växtskyddsmedelsförordningarna. Kriterierna, samt en vägledning för hur kriterierna ska tillämpas, väntas fastställas under 2017.

I nuläget finns tre ämnen som orsakar allergi i luftvägarna upptagna på den så kallade kandidatförteckningen i Reach. Under 2016 lade Kemikalieinspektionen fram ett förslag om att för första gången identifiera ett hudsensibiliserande ämne (akrylaten HDDA) som särskilt farligt ämne. Förslaget fick dock inte stöd av tillräckligt många EU-länder.

Det är fortsatt viktigt att arbeta med att implementera europeisk kemikalielagstiftning och att utveckla globala styrmedel. Nuvarande miljöpolitiska läge inom EU gör att genomförandetakten är för långsam. Det är inte sannolikt att etappmålets delar med målår 2018 är möjliga att nå i tid.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer