Särskilt farliga ämnen

Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom EU och internationellt om sådana ämnen ska innehålla åtgärder som innebär att:

  • Hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast år 2015.
  • Särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning under gällande regelverk inom alla användningsområden senast år 2018.
  • Särskilt farliga ämnen används endast under strikt reglerade omständigheter i produktionsprocesser senast år 2018.
  • I relevanta regelverk inkluderar uttrycket ”särskilt farliga ämnen” även ämnen med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast år 2018.

Minska och fasa ut ämnen

Syftet med etappmålet är att minska användningen av och fasa ut särskilt farliga ämnen på sikt. Ämnena kan orsaka mycket allvarliga skador på människors hälsa och miljön. Kvicksilver, kadmium och bly räknas till särskilt farliga ämnen.

Etappmålet riktar in sig på att nå förändringar inom EU eller internationell nivå, eftersom gällande regler och överenskommelser inom området utformas där. Inom EU är kemikalieförordningen Reach det övergripande regelverket för farliga ämnen.

 

Nås etappmålet?

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Särtryck av den årliga uppföljningen av etappmålen:


Miljökvalitetsmål

Indikatorer