Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp är att användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks samtidigt som resurseffektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en samlad åtgärdsstrategi inom EU, vilken senast år 2018 resulterat i bland annat följande insatser:

  • EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade och samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp.
  • Principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i nyproducerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är lämpligt.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom utsatt tid

Under 2016 presenterade ministerrådet sina slutsatser om EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Rådet underströk bland annat vikten av en stark kemikalielagstiftning för att stödja en cirkulär ekonomi, och att information om innehåll av farliga ämnen i varor behöver föras vidare till avfallsledet.

Inom ramen för Reach fattade EU-kommissionen under året beslut om att begränsa det bromerade flamskyddsmedlet deka-BDE och det högfluorerade ämnet PFOA i både nytillverkat och återvunnet material. Å andra sidan beslutade kommissionen också under 2016 att för första gången inom Reach bevilja tillstånd för användningen av ett särskilt farligt ämne i återvunnet material. Tillståndet gäller mjukgöraren DEHP i återvunnen PVC-plast i ett stort antal användningar, inklusive varor för konsumentbruk. Det ökar risken att ämnet fortsätter att återcirkuleras i kretsloppen under lång tid.

På nationell nivå har Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket under året redovisat regeringsuppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp. Naturvårdsverkets kartläggning pekar bland annat ut fyra avfallsströmmar, som på grund av innehåll av särskilt farliga ämnen behöver hanteras på ett särskilt sätt: PVC-plast, plast från uttjänta bilar, plast från uttjänt elutrustning samt gummigranulat från uttjänta bildäck.

Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, kommuner och länsstyrelser genomförde under 2016 ett gemensamt tillsynsprojekt. Resultatet visar att företagens kunskap om kemikaliereglerna och det kemiska innehållet i de återvunna produkterna var låg.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer