Minska barns exponering för farliga kemikalier

Etappmålet om att minska barns exponering för farliga kemikalier är att:

  • Senast år 2018 har beslut fattats avseende befintliga och vid behov nya regelverk och andra styrmedel, vilka medför en betydande minskning av hälsoriskerna för barn till följd av den samlade exponeringen för kemikalier. Riskminskningen ska bedömas i jämförelse med situationen år 2012.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

Flera viktiga framsteg har skett under 2016. Ännu återstår emellertid mycket arbete innan barns exponering och särskilda känslighet beaktas fullt ut vid identifiering, riskbedömning och begränsning av kemiska ämnen.

Några exempel på åtgärder som har skett på nationell nivå under året:

  • Från och med september 2016 är det förbjudet att genomföra så kallad relining av befintliga tappvattenrör med epoxi som innehåller bisfenol A.
  • Regeringen har föreslagit en skatt på farliga ämnen i vitvaror och hemelektronik från och med juli 2017. Syftet är att minska användningen och spridningen av farliga ämnen i människors hemmiljö.
  • Håll Sverige Rent och Kemikalieinspektionen har under 2016 tagit fram ytterligare utbildningsmaterial om kemikalier i vardagen. Nu finns material för förskolan upp till gymnasienivå fritt tillgängligt på webben.

Några exempel på de åtgärder som har skett inom EU under året:

  • Inom Reach har begränsningar beslutats för fyra ämnen/ämnesgrupper. Särskilt betydelsefullt var beslutet att begränsa bisfenol A i termopapper (som används i kvitton och biljetter), eftersom detta har identifierats som en stor källa till exponering för barn.
  • Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa publicerade en uppdaterad vägledning för bedömning av konsumenters exponering. I den har barns särskilda känslighet för kemikalier tydliggjorts.
  • Inom RoHS-direktivet, som begränsar farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, har EU-kommissionen beslutat att lägga till fyra mjukgörande ftalater (DEHP, BBP, DBP and DIBP).

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer