Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper

Etappmålet om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper innebär att beslut som fattas inom EU och internationellt ställer krav på att uppgifter om miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning för alla användningsområden. Besluten ska innehålla åtgärder som innebär att:

  • Relevanta regelverk ställer senast år 2015 krav på kunskap samt uppgifter om förekomst gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att bedöma och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana.
  • Förutsättningar finns senast år 2015 för att relevanta regelverk kan beakta kombinationseffekter vid exponering för kemikalier.
  • Regelverken beaktar senast år 2015 att barn är särskilt känsliga för påverkan från kemikalier.
  • Informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som tillverkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillverkare eller importör och år) stärks senast år 2018.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess precisering Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper kan uppfyllas.  

Många ämnen från flera håll

Människor och miljö exponeras i praktiken ofta för samma ämne via flera olika exponeringsvägar, från flera källor samt vid upprepade tillfällen. Exponeringen utgörs dessutom av en komplex blandning av kemiska ämnen. Den kombinerade effekten av denna blandning kan i många fall vara större än av de enskilda komponenterna var för sig.

Utveckla EU:s förordningar

EU:s övergripande reglering om information kring farliga ämnen är kemikalieförordningen Reach och förordningen om märkning och klassificering, CLP. Etappmålet tar framför allt sikte på att utveckla dessa förordningar.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

Målet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid. Utvecklingen när det gäller att ta fram kunskap om ämnens miljö- och hälsoegenskaper har dock generellt sett gått starkt framåt.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa påbörjade under 2016 ett arbete med att uppdatera vägledningen för registrering av nanomaterial. Även flera andra vägledningar rörande nanomaterial uppdateras.

Under 2016 togs också beslut om att sänka gränsvärdena för två ämnen i EU:s leksaksdirektiv, fenol och bisfenol A. Även andra steg i rätt riktning har tagits under året för att EU:s regelverk bättre ska beakta barns särskilda känslighet. Det gäller bland annat arbetet med att ta fram en ny vägledning om hur konsumenters exponering ska bedömas inom Reach. Generellt är dock dagens lagstiftning fortfarande otillräcklig när det gäller att beakta barns särskilda känslighet.

Under 2016 tillsatte den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, en expertgrupp och startade ett flerårigt projekt, MixTox. Initiativen avses bli banbrytande när det gäller att utarbeta metoder för riskbedömning av kombinerad exponering från många kemiska ämnen. EU-kommissionens rapport om bedömning av blandningar av kemiska ämnen, som skulle vara klar till 2015, har ännu inte publicerats.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer