Information om farliga ämnen i varor

Etappmålet om information om farliga ämnen i varor innebär att:

  • Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är tillgänglig för alla berörda senast år 2020.
  • Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt barns hälsa beaktas.
  • Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess precisering Information om farliga ämnen i material och produkter kan uppfyllas.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

Förutsättningarna för att nå etappmålet har förbättrats de senaste åren, men ytterligare insatser krävs för att information ska bli tillgänglig om vilka farliga ämnen som ingår i en vara.

2015 antog FN ett frivilligt globalt program, inom SAICM, som kan lägga grunden för överföring av information om kemikalier i den globala varuhandeln. Under 2016 har FN:s miljöprogram UNEP samarbetat främst med aktörer inom textil- och leksaksindustrin för att sprida kunskap om programmet.

Informationskravet för varor i Reach utökas genom att fler särskilt farliga ämnen identifieras och förs upp på den så kallade kandidatförteckningen. I januari 2017 innehöll förteckningen totalt 173 särskilt farliga ämnen, fem fler än i december 2015.

Under 2016 har krav på hormonstörande ämnen och CMR-ämnen (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen) förts in i en ny EU-förordning om medicintekniska produkter. Från 2020 får dessa ämnen endast användas undantagsvis, och produkten måste då märkas om ämnena förekommer i halter över 0,1 viktprocent.

Sverige har under året även bidragit till de slutsatser som ministerrådet lämnade på EU-kommissionens handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Slutsatserna lyfter fram vikten av att information om innehåll av farliga ämnen i varor också ska föras vidare till avfallsledet – information som behövs för en säker avfallshantering och återvinning.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer