Effektivare kemikalietillsyn inom EU

Etappmålet om en effektivare kemikalietillsyn inom EU är att:

  • senast 2018 har beslut fattats inom EU som förstärker och effektiviserar tillsynen i medlemsländerna samt utvecklar tillsynssamverkan inom unionen gällande regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

Etappmålet är nära att nås när det gäller tillsyn av de stora kemikalieregelverken, exempelvis Reach och växtskyddsmedelsförordningen. För kemikalier i varor behövs ytterligare tillsynssamverkan för att på sikt uppnå en mer likvärdig tillsyn inom EU.

Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket har under 2016 deltagit i flera olika EU-grupper där tillsyn av kemikalieregler behandlas, inklusive farliga ämnen i varor och i avfall. Nya EU-grupper har bildats för biocider respektive växtskyddsmedel. För biocidreglerna kommer det under 2017 att tas fram en miniminivå för tillsyn.

Under 2016 har nya verktyg för att dela information tagits fram, och det kommer att effektivisera den EU-gemensamma tillsynen. Flera gemensamma tillsynsprojekt har också genomförts. Antalet deltagande medlemsländer varierar stort, och en ytterligare formalisering av tillsynssamverkan behövs för att på sikt uppnå en mer likvärdig tillsyn inom EU. Framförallt gäller det tillsynen av ämnen i varor. Någon sådan process pågår dock för närvarande inte.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer