En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram

Etappmålet om en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram är att en öppen dialog med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja har etablerats senast den 1 juli 2015. Dialogen omfattar ekonomiska, sociala och miljömässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhällsekonomi.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

 Etappmålet har uppnåtts

Dialogprocessen i ett nationellt skogsprogram har under året etablerats via programråd, regionala dialogmöten samt sekretariat och fyra arbetsgrupper. Under andra halvan av 2015 har dialogprocessen tagit fart och en lägesrapport publicerades i januari 2016.

Fyra regionala hearings med över 500 personer genomfördes hösten 2015. Syftet med mötena var att ge så många som möjligt tillfälle att ge inspel till arbetet med det nationella skogsprogrammet.

Det finns nu fyra arbetsgrupper med representanter från skogens hela värdekedja som utgör en viktig del i skogsprogrammets dialogprocess. Arbetsgrupperna är:

  1. Tillväxt, mångbruk och värdeskapande av skogen som resurs.
  2. Virkesproduktion, övriga ekosystemtjänster och naturens gränser.
  3. Främjande av biobaserade produkter och energi, smarta transporter, en skogsindustri i världsklass och ökade export.
  4. Internationella skogsfrågor.

Arbetsgrupperna har under hösten 2015 arbetat med att beskriva nuläge och göra omvärldsanalyser samt ta fram frågeställningar och tidshorisont för arbetet. Slutrapporterna ska vara klara i oktober 2016.

Skogsprogrammets sekretariat är nu bemannat. Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Energimyndigheten har i regleringsbrevet för 2016 fått i uppdrag att bistå Regeringskansliet i arbetet med skogsprogrammet.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer