Miljöhänsyn i skogsbruket

Etappmålet om miljöhänsyn i skogsbruket är att senast 2015 är de förväntningar som samhället har på miljöhänsyn i skogsbruket tydliggjorda och kända för skogsbruket, så att de får en praktisk tillämpning.


Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

 Etappmålet har uppnåtts

Samhällets förväntningar på skogsbrukets miljöhänsyn är tydliggjort. Det har uppnåtts med stöd av sektorsdialoger, återkoppling till yrkesverksamma samt de gemensamma målbilder för god miljöhänsyn vid avverkning som tagits fram. I dagsläget finns gemensamma målbilder för hänsyn till mark och vatten, hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer samt till friluftsliv och rekreation.

Vid 2015 års uppföljning av etappmålet konstaterade Skogsstyrelsen att myndigheten tillsammans med skogssektorn tagit ett steg framåt med att skapa gemensamma målbilder för god miljöhänsyn med hjälp av dialogprojektet. Allt fler skogsbolag utbildar sina medarbetare om målbilder som också används i större utsträckning. Samhällets förväntningar på skogsbrukets hänsyn har därmed fått en praktisk tillämpning. Arbetet med målbilder och uppföljningssystem behöver fortsätta.

Skogsstyrelsens effektutvärdering visar att samsynen om vad som är god miljöhänsyn har ökat med målbildsarbetet. Målbilderna gäller främst för hänsyn vid slutavverkning och behöver utvecklas även för andra skogsbruksåtgärder.

Landskapsperspektivet i målbildsarbetet behöver också stärkas. En god grund har lagts för ett nytt utvecklat system för att följa upp miljöhänsynen i skogen och för ett kontinuerligt lärande. De första resultaten från den nya hänsynsuppföljningen väntas under 2018.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer