Luftföroreningar från småskalig vedeldning

Etappmålet om utsläpp av luftföroreningar från småskalig vedeldning innebär att:

  • Nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av
    luftföroreningar och hög verkningsgrad. Boverket har i uppdrag att
    förbereda nya byggregler under 2012.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

 Etappmålet har uppnåtts

Under 2015 beslutade EU om nya produktkrav på pannor som eldar fasta bränslen, såsom ved, pellets och briketter. Kraven, som är en del i ekodesigndirektivet, kommer på sikt att medföra minskade utsläpp av luftföroreningar från vedeldning. Därmed anses etappmålet vara uppnått. 

De första kraven för energimärkning gäller från april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020. För kaminer finns ekodesignkrav som börjar gälla år 2022. Enligt den konsekvensutredning som gjorts av EU-kommissionen uppskattas beslutet om ekodesignkrav medföra att utsläppen av partiklar från sektorn minskar med 60 procent till 2040.  

För närvarande pågår en utredning hos Boverket om möjligheterna att anpassa byggreglerna så att utsläppskraven motsvarar de nya kravnivåerna i ekodesign. I utredningen ska även informationsinsatser föreslås. Uppdraget ska återrapporteras till regeringen 2016.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer