Helhetssyn på markanvändningen

Etappmålet om helhetssyn på markanvändningen är att samordningen inom den statliga förvaltningen har förstärkts senast 2016 så att helhetssynen på markanvändningen har ökat.


Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

  Etappmålet har uppnåtts

Helhetssynen har ökat bland annat genom det återinrättade Miljömålsrådet och genom flera regeringsuppdrag. Några exempel är det pågående arbetet med grön infrastruktur, strategi för skogsskydd samt kommunikation om ekosystemtjänster.

Det pågående arbetet med grön infrastruktur leder till en ökad helhetssyn på markanvändningen och ökar möjligheten att slå vakt om den biologiska mångfalden. Naturvårdsverket har under året fortsatt att koordinera arbetet i samverkan med en rad myndigheter. Även arbetet med att göra ekosystemtjänsternas värden mer kända kan bidra till en ökad samsyn om konsekvenserna av olika typer av markanvändning.

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har sett över strategin för skydd av värdefull skog. På den marina sidan bör särskilt Havs- och vattenmyndigheten arbete med havsplanering nämnas.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer