Ett variationsrikt skogsbruk

Etappmålet om ett variationsrikt skogsbruk är att bestämmelser har förtydligats så att det senast år 2015 finns goda förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk.


Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

 Etappmålet har inte uppnåtts

Flera ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen har genomförts. Myndighetens arbete för att förtydliga bestämmelser behöver fortsätta. Utredningsarbete kring ytterligare förändringsbehov pågår.

Under 2015 infördes ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen. Ändringarna innebär undantag från skyldigheten att avverkningen ska vara ändamålsenlig för återväxt av ny skog eller främja skogens utveckling enligt skogsvårdslagens paragraf 10.

Från januari 2016 har allmänna råd kring avverkningsformer förtydligats. Råden innebär bland annat att avverkning i ökad utsträckning kan utföras som upprepad utglesning eller genom någon form av blädning.

Det är för tidigt att säga om de nya bestämmelserna har ökat förutsättningarna för ett variationsrikt skogsbruk. Eftersom ändringarna nyligen införts, har någon uppföljning ännu inte gjorts bland skogsbrukets aktörer.

Andra drivkrafter har sannolikt större betydelse. Till exempel har kravet på kostnadseffektivitet och hög produktivitet medfört att skogsbruket utvecklats mot att klara av ett fåtal åtgärder effektivt, medan variationen blivit lidande. Samtidigt finns en andel privata skogsägare som inte har skogen som huvudsaklig inkomstkälla och/eller kan ha andra mål med sitt skogsägande. Mycket talar för att det krävs ytterligare åtgärder för att få ett mer variationsrikt skogsbruk ‒ till exempel ökad rådgivning och kompletterande styrmedel.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer