Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden

Etappmålet om skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden är att minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent av Sveriges marina områden senast år 2020 bidrar till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster.

Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl förbundna system där reservat, andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade i omgivande landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande sätt.

Skydd av områden ska till år 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat från år 2012 enligt följande:
– Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske genom att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd nedan gränsen för fjällnära skog.
– Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka 200 000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.
– Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 210 000 hektar genom att myrar med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas.
– Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 12 000 hektar.
– Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 570 000 hektar.
– De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i landskapet, inklusive den marina miljön, genom att den gröna infrastrukturen har utvecklats och förstärkts.


Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

Betydande insatser har gjorts för att skydda olika naturområden under perioden 2014–2016. Men för att uppnå etappmålet behöver takten i skyddet öka.

Det behövs ytterligare ersättningsmarker för att uppnå etappmålet för skog och våtmarker. Den samlade arealen skyddade värdefulla sjöar och vattendrag är fortfarande liten. Med nuvarande skyddstakt nås inte målet.

Förslaget till komplettering av Natura 2000-områden innebär en viktig satsning på flera livsmiljöer som saknats i nätverket. Särskilt viktiga kompletteringar har gjorts i marina och kustnära områden, vilket innebär att arealmålet för det marina områdesskyddet har uppnåtts nationellt.

När det gäller inrättandet av nya naturreservat bedömer Naturvårdsverket att antalet beslut per år behöver fördubblas för att tillräckligt många områden ska bli skyddade till år 2020.

Mer information