Kunskap om genetisk mångfald

Etappmålet om kunskap om genetisk mångfald innebär att:

  • En kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts senast 2015.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av uppföljning av etappmålet

Etappmålet har delvis uppnåtts

Övervakningen av den genetiska mångfalden hos de stora rovdjuren har setts över på senare år. Under året har även kungsörnens genetiska mångfald studerats.

Någon specifik övervakning av genetisk mångfald som är inriktad på variation inom arter finns för närvarande inte.

Sedan tidigare finns dock en viss kunskap om den genetiska mångfalden inom odlade växter, husdjur och kommersiellt viktiga skogsträd. Under året har Skogsstyrelsen inlett ett arbete med att bevara den genetiska mångfalden hos ett antal trädarter.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer