Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster

Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster innebär att:

  • Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

Viktigt sätta pris på miljöns tjänster

En ökad medvetenhet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och deras betydelse för vår välfärd, krävs för att nå de naturtypsanknutna miljökvalitetsmålen.

Många ekosystemtjänster saknar pris. Påverkan på dem behandlas som så kallade externa effekter och mäts inte i samhällsekonomiska termer. Samtidigt kan förluster av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänsternas funktion ge kostnader för ersättning eller restaurering.

Ökad kunskap om ekosystemtjänsternas ekonomiska värden kan också bidra till en ökad medvetenhet om vikten av att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald för framtiden.

 

Nås etappmålet?

Den årliga uppföljningen 2018

Den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål presenteras på webbplatsen sverigesmiljömål.se.

Den fullständiga årliga uppföljningen finns i Naturvårdsverkets rapport "Miljömålen – årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018".

Särtryck av den årliga uppföljningen av etappmålen: