Betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster

Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster innebär att:

  • Senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt.

Viktigt sätta pris på miljöns tjänster

En ökad medvetenhet om biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och deras betydelse för vår välfärd, krävs för att nå de naturtypsanknutna miljökvalitetsmålen.

Många ekosystemtjänster saknar pris. Påverkan på dem behandlas som så kallade externa effekter och mäts inte i samhällsekonomiska termer. Samtidigt kan förluster av biologisk mångfald och försämring av ekosystemtjänsternas funktion ge kostnader för ersättning eller restaurering.

Ökad kunskap om ekosystemtjänsternas ekonomiska värden kan också bidra till en ökad medvetenhet om vikten av att bevara och hållbart nyttja biologisk mångfald för framtiden.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Målet har ännu inte uppnåtts men bedöms kunna nås inom uppsatt tid

Kunskapsläget om biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas värden har blivit bättre, bland annat tack vare den nyligen avslutade forskningssatsningen Värdet av ekosystemtjänster. Sverige deltar även aktivt i det forskningsnära arbetet inom EU med kartläggning och bedömning av ekosystemtjänster.

Nätverksarbetet mellan myndigheter har lett till en ökad samverkan mellan insatser för ekosystemtjänster, grön infrastruktur och klimatanpassning. Länsstyrelserna har börjat att ta fram regionala handlingsplaner för infrastruktur. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samordnar arbetet med grön infrastruktur.

Om pågående insatser fortsätter och om förutsättningar ges för samordning av olika insatser är bedömningen att etappmålet kommer kunna nås.

Mer information