Utsläpp av växthusgaser till år 2020

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att:

  • Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljningen av etappmålet 2017

 

 Etappmålet har ännu inte uppnåtts men bedöms nås inom uppsatt tid

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskar. 2015 uppgick utsläppen till 53,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär en minskning med 25 procent sedan 1990. Det senaste scenariot uppskattar att utsläppen i Sverige, utanför EU:s handelssystem, kan uppgå till 29,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2020. Eftersom utsläppen för att nå målnivån behöver minska till 28,8 miljoner ton innebär detta ett gap till målnivån på cirka en miljon ton koldioxidekvivalenter.

Bedömningen är därför att etappmålet kan nås. Förutsättningen är att reduktion genom investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer genomförs i tillräcklig omfattning, alternativt att ytterligare åtgärder införs för att åstadkomma inhemska utsläppsminskningar. Regeringen har aviserat en ambition om att i ökad utsträckning nå etappmålet genom nationella insatser.

Mer om klimatarbetet och åtgärder för att minska utsläppen beskrivs i uppföljningen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

 

Mer information