Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

Etappmålet för Begränsad klimatpåverkan innebär att:

  • Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. 

Nås etappmålet?

Etappmålet har ännu inte följts upp. 

Miljökvalitetsmål

Indikatorer