Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan

Etappmålet för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att:

  • Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energi tas tillvara senast 2018.

Avfall ger näring och energi

Om matavfall behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning, så minskar utsläppen av växthusgaser och växtnäring, som exempelvis fosfor, kan tas tillvara och återföras i kretsloppet. Rötning ger energi i form av biogas och kan ersätta annan, icke-förnybar energiproduktion.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2017

 Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid

tatistiken om matavfall har inte uppdaterats under året. Ingen ny bedömning av huruvida etappmålet uppnås har därför gjorts.

Tidigare beräkning visade att den biologiska återvinningen av matavfall ökat, från 31 procent 2013 till 38 procent 2014. Målet för återvinning är 50 procent senast 2018. Andelen avfall som rötades, där även näringsämnen återfördes och energi togs tillvara uppgick till 27 procent. Målet är 40 procent.

Viktiga åtgärder för att öka den biologiska återvinningen av matavfall är att öka den separata insamlingen av matavfall och minska rejektmängderna vid rötningsanläggningar. 2015 samlade 204 kommuner (70 procent) in matavfall separat. Det var en ökning med tio procent jämfört med året innan.

Ett hinder för att nå etappmålet är den dåliga lönsamheten för många biogasanläggningar. De biogasanläggningar som hittills fått stöd från Klimatklivet beräknas öka produktionen av biogas med cirka 20 procent i Sverige.

Under 2017 kommer nya data om matavfallet att samlas in, och en bedömning kommer att göras av hur etappmålet uppnås.

Mer information


Miljökvalitetsmål

Indikatorer