Ökad resurshushållning i byggsektorn

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att:

  • Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Avfall blir ballast

Avfall inom byggsektorn kan tas omhand och bli en resurs genom återvinning. Bygg- och rivningsavfall består till mycket stor del av mineralavfall som betong, tegel och asfalt. Sådant avfall återvinns i dag som ballast till vägar, parkeringsplatser, bullervallar och andra anläggningar.

 

Nås etappmålet?

Sammanfattning av den årliga uppföljning av etappmålet 2016

 Etappmålet har uppnåtts

Naturvårdsverkets bedömning är att Sverige sannolikt redan i dag uppnår återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall på minst 70 procent. Men bedömningen är osäker eftersom statistiken är bristfällig. Förutsättningen är att avfallsflöden som idag inte rapporteras in kan tillgodoräknas i uppföljningen av återvinningsmålet. Behovet av att förbättra statistiken för bygg- och rivningsavfall utreds i ett pågående regeringsuppdrag.

Under året har Boverket i samarbete med Naturvårdsverket tagit fram ett förslag om krav på loggbok för vissa typer av byggnadsverk. I loggboken sparas information om de produkter som ingår i byggnaden. Det ger ökad kunskap om farliga ämnen vid framtida rivningar och ökar även möjligheterna att återanvända och återvinna bygg- och rivningsavfall.

Naturvårdsverket har också beslutat att under 2016 göra en översyn av vägledningen om återvinning av avfall i anläggningsarbeten från 2010. Vägledningen bidrar till att avfall från den verksamheten återvinns på ett mer miljö- och hälsosäkert sätt.

Dessutom pågår en hel del forskning om hur återvinningen av bygg- och rivningsavfall kan förbättras. Bland annat har forskningsstiftelsen Mistra gjort en utlysning kallad Closing the Loop.

Mer information