Avfall

Två etappmål

Regeringen har fastställt två etappmål för att öka resurshushållningen på avfallsområdet:

  • Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan
    Insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energi tas tillvara senast 2018.
  • Ökad resurshushållning i byggsektorn
    Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Mer om respektive etappmål finns i menyn längst till höger.

Mindre avfall krävs

Avfallshanteringen är effektivare nu och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Men avfallsmängderna fortsätter att öka. Mängden avfall måste minska för att generationsmålet och flera miljökvalitetsmål ska nås.

Avfall är en del av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Åtgärder inom avfallsområdet påverkar även möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap och bidrar även till att nå vissa delar av generationsmålet. Naturvårdsverket har ansvar för avfallsfrågorna och uppföljningen av etappmålen om avfall.

Du kan hjälpa till

Kommuner och verksamhetsutövare är ansvariga för att hantera avfall på ett enligt miljöbalken miljömässigt godtagbart sätt. Hushållen spelar en stor roll för att avfallsmängderna ska minska. Alla kan dessutom hjälpa till genom att sortera avfall i de insamlingssystem som finns.