Årlig uppföljning av miljömålen nu på sverigesmiljömål.se

Miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö kommer att nås eller vara nära att nås till år 2020. Övriga 14 mål kommer troligtvis inte att nås. Regeringen och myndigheterna har under 2017 gjort många insatser för att snabba upp åtgärdsarbetet, men det kommer inte att räcka. Det visar 2018 års årliga uppföljning av Sveriges miljömål.

Klimatklivet, landsbygdsprogrammet, havs- och vattenmiljöanslaget, stadsmiljöavtalen, områdesskyddet för värdefull natur och kulturmiljöanslagen är några insatser som ger effekt i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Dessa åtgärder räcker dock inte för att nå miljömålen. Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem att utarmas, såväl i skogs- och jordbruksmarker som i fjäll, sjöar, våtmarker och hav.