Riksdagen

Riksdagen är det högsta beslutande organet i Sverige och stiftar alla lagar. Riksdagen har fastställt miljökvalitetsmålen. Besluten bereds i olika utskott och frågor om miljömålen bereds i Miljö- och jordbruksutskottet, som består av 15 ledamöter och har samma politiska sammansättning som riksdagen.