Regeringen

Regeringen har det övergripande ansvaret för Sveriges miljömål.

Regeringen har under de senaste åren gjort satsningar för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Regeringen samlar även in information om hur miljöarbetet går och om vi närmar oss miljömålen. Det blir underlag för regeringens politik, prioriteringar och propositioner med strategier och styrmedel som driver arbetet med miljömålen framåt.

Inom regeringen och Regeringskansliet är det miljöministern och Miljö- och energidepartementet som har det övergripande ansvaret för miljömålsfrågorna. 

Årlig uppföljning och bedömning

Regeringen gör varje år en uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. De berättar även vad som gjorts för att nå målen. Redovisningen presenteras i regeringens budgetförslag för kommande år, budgetpropositionen, som lämnas till riksdagen i slutet av september varje år, under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

Regeringen har infört en miljöbilaga till den ekonomiska vårpropositionen, som lämnas till riksdagen senast den 15 april varje år. Bilagan visar regeringens arbete för att nå Sveriges miljömål och är ett komplement till den fullständiga redovisningen i budgetpropositionen. Miljöbilagan ingår i vårpropositionen vartannat år från och med 2017. 

I slutet av varje mandatperiod redovisar regeringen även vilka insatser som gjorts för miljömålen i en skrivelse till riksdagen.

Vart fjärde år lämnar Naturvårdsverket en fördjupad utvärdering till regeringen. Den utvärderingen är en del av underlaget för regeringens propositioner om exempelvis miljökvalitetsmål eller styrmedel.