Nationella myndigheter

Åtta nationella myndigheter är tilldelade ett eller flera av de sexton miljökvalitetsmålen. Myndigheterna ansvarar för uppföljning och utvärdering av sina mål. Flera andra myndigheter verkar inom sina respektive verksamhetsområden för att miljömålen ska nås.

Myndigheter med ansvar för att följa upp miljökvalitetsmål

Åtta myndigheter har ansvar för att följa upp och utvärdera miljökvalitetsmål enligt sin instruktion. De åtta myndigheterna ska utveckla lämpliga indikatorer för att följa upp miljöarbetet, tillsammans med organisationer och företag som verkar inom en viss samhällssektor (till exempel transporter, jordbruket, industrin). Myndigheterna ska samla data, redovisa målens uppfyllelse, föreslå kompletterande insatser och verka för att miljökvalitetsmålen nås.

Myndigheternas webbplatser (öppnas i nytt fönster)

Miljökvalitetsmål och ansvarig myndighet

Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet

26 myndigheter, inklusive de åtta ovan, har ansvar enligt sina instruktioner eller regleringsbrev att arbeta inom sina respektive verksamhetsområden för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska nås. De flesta av dessa myndigheter ska rapportera om sitt arbete för miljömålen till regeringen i årsredovisningarna. De ska också bistå Naturvårdsverket med underlag för uppföljning och utvärdering av miljöarbetet. 

Alla 26 myndigheters webbplatser (öppnas i nytt fönster)

Dessutom har SCB, Lantmäteriet, Sveriges lantbruksuniversitet, SMHI och Konjunkturinstitutet till uppgift att hjälpa Naturvårdsverket med information av betydelse för miljömålsuppföljningen.

25 av de 26 myndigheterna, förutom Naturvårdsverket, har analyserat hur de kan bidra till att nå miljömålen inom sina respektive områden och tagit fram en konkret plan med åtgärder för detta. Åtgärderna ska redovisas i respektive myndighets årsredovisning åren 2016–2019.

Miljömålsrådet

Regeringen har återinrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå de svenska miljömålen.

Rådet består av chefer för 17 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Ordförande är Maria Wetterstrand.

Miljömålsrådet ersätter det tidigare Miljömålsforum som bildades år 2010 och var ett forum för miljöministern och myndighetschefer.

Myndigheter med miljöledningssystem

Domstolarna, länsstyrelserna och ett 170-tal andra myndigheter ska ha ett miljöledningssystem, enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Målet med miljöledningssystemet är att skapa ett systematiskt miljöarbete för att minska myndighetens negativa och öka dess positiva miljöpåverkan. I systemet ingår en så kallad miljöutredning minst var femte år, en miljöpolicy, egna miljömål som uppdateras minst vart tredje år, en handlingsplan samt en årlig revision och redovisning.

Miljöpolicyn och miljömålen ska bidra till en hållbar utveckling och till att nå Sveriges miljökvalitetsmål.

Naturvårdsverkets vägleder myndigheterna i miljöledningsarbetet och sammanställer myndigheternas miljöledningsredovisningar i en rapport till regeringen senast den 15 april varje år.

Mer information

Mer om myndigheternas ansvar inom miljömålssystemet finns i respektive myndighets instruktion och regleringsbrev.