Så jobbar näringslivet med miljöarbetet

Bild: Johnér BildbyråNäringslivet bejakar det övergripande målet om en hållbar utveckling och anser att det är befogat med miljökvalitetsmål som säkerställer att miljöarbetet går i avsedd riktning. En helhetssyn är viktig för att åtgärder i miljöarbetet inte ska ha kontraproduktiva effekter. Den här texten är framtagen av Svenskt Näringsliv (utom det sista avsnittet om Företagarna, som Företagarna har skrivit).

Miljöarbete likställs med miljökvalitetsmålsarbete
Miljökvalitetsmålen inkluderande åtgärdsstrategierna utgör idag grunden för svensk miljöpolitik. Det är därför viktigt att miljökvalitetsmålsarbete inte ses som en separat företeelse – miljökvalitetsmålsarbete är detsamma som miljöarbete och ett resultat av miljöpolitiken. När näringslivet vidtar åtgärder som förbättrar miljöstatusen bidrar det till miljökvalitetsmålens uppfyllelse. Att utföra miljöarbete är detsamma som att arbeta mot uppfyllandet av miljökvalitetsmålen.

Svenskt Näringsliv fokuserar på miljö- och affärsnytta
Svenskt Näringsliv – tillsammans med sina medlemsorganisationer och företag – välkomnade att näringslivets roll i miljökvalitetsmålsarbetet fick en särskild betydelse i myndigheternas fördjupade uppföljning av miljökvalitetsmålen 2015, FU15. Svenskt Näringsliv är övertygad om att näringslivet är av stor vikt för hållbar utveckling, både i Sverige och i övriga världen. I syfte att bidra med ett nytt perspektiv till FU15 valde Svenskt Näringsliv tillsammans med sina medlemsorganisationer att fokusera på hur produkter – det vill säga varor och tjänster – bidrar till en bättre miljö. Svenskt Näringsliv vill visa på den utveckling som hela tiden sker inom näringslivet genom produktion av produkter som ger både miljö- och affärsnytta och att den utvecklingen bidrar till miljökvalitetsmålen.

Det svenska näringslivet utvecklar, tillverkar och säljer produkter med hög miljöprestanda i Sverige och världen. Det miljöarbete som de enskilda företagen och det samlade näringslivet utför skapar miljönytta i Sverige och världen.

Läs mer på Svenskt Näringslivs miljönytta.se
På Svenskt Näringslivs hemsida miljönytta.se ges många exempel på svenska produkter, det vill säga varor och tjänster, som bidrar till miljönytta där de används och till miljökvalitetsmålen.
På denna webbsida kan du också finna information om hur näringslivets miljöarbete ser ut idag, hur Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer ser på sina utmaningar inför framtiden, viktiga drivkrafter och visioner.

Så här jobbar Företagarna med hållbarhet
Företagarna började sin hållbarhetssatsning 2014 och har nyligen lanserat en hållbarhetsplattform med självskattningsverktyg, modell, information och inspiration. Utmaningen låg i att ta fram något som tilltalar hela Företagarnas heterogena målgrupp. I en undersökning skapade Företagarna en bild av hur medlemmarna arbetar med hållbarhet, vilka drivkrafter de har samt vilka erbjudanden de önskar sig från Företagarna som intresse- och medlemsorganisation. Baserat på undersökningen togs hållbarhetsplattformen fram. Du kan ladda ner den i högerkolumnen.