Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen

Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter i arbetet med miljömålen. De arbetar med miljömålen i länen tillsammans med andra regionala myndigheter och organ. Arbetet sker i dialog med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer. Skogsstyrelsen ansvarar för arbete med och uppföljning av mål som rör miljökvalitetsmålet Levande skogar på regional nivå.

Regionala miljömål

Länsstyrelserna arbetar bland annat med indikatorer samt uppföljning och åtgärder. Många länsstyrelser tar fram regionala miljömål i samverkan med aktörer i länen, till exempel landsting, samverkansorgan, kommuner, näringsliv och ideella organisationer.

Länsstyrelserna ska även ge kommunerna underlag och hjälpa dem att formulera lokala mål och åtgärdsprogram.

Frågor om regional utveckling och infrastruktur har nära samband med miljö- och planeringsfrågor. Länsstyrelserna ansvarar för samordning av fysisk planering och regional- och miljöpolitik, i samarbete med kommunerna och regionförbund.

Mer om länsstyrelsernas ansvar inom miljömålssystemet finns i länsstyrelsens instruktion samt årliga regleringsbrev från regeringen.

Följer upp miljömål

I länsstyrelsernas ansvar ingår att följa upp arbetet med miljömålen i den egna regionen. Uppdraget redovisas till Naturvårdsverket som rapporterar till regeringen en gång per år.

Regionalt samverkansorgan samordnar arbetet

Rus, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, är ett samverkansorgan som stödjer, vägleder och samordnar de olika länsstyrelsernas arbete och det regionala arbetet i miljömålssystemet. Rus samordnar den regionala uppföljningen av miljömålen, utvecklingen av indikatorer och redovisningen till Naturvårdsverket.

Rus arrangerar också den årliga konferensen Miljömålsdagarna, tillsammans med Naturvårdsverket och en länsstyrelse som är värd för evenemanget. Konferensen är den viktigaste mötesplatsen för alla som arbetar med miljömålen.

Webbplatser och nyhetsbrev

De flesta länsstyrelser har egna webbsidor om sitt arbete med miljömålen – du hittar dem via Rus:s webbplats. 

Några länsstyrelser skickar även regelbundet ut miljömålsnyhetsbrev.

Miljömålsrådet

Regeringen har återinrättat Miljömålsrådet som en plattform för fler åtgärder och ett intensifierat arbete på alla nivåer i samhället för att nå de svenska miljömålen.

Rådet består av chefer för 17 myndigheter som är strategiskt viktiga för förutsättningarna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, varav en representant för länsstyrelserna genom Länsstyrelsen i Hallands län.

Bidrag till naturvård för miljömålen

Sveriges kommuner kan få bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA, som hjälper till att nå generationsmålet eller miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket ger pengar till länsstyrelserna som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna.