Landstingen och regionerna

Landstingen och regionerna har liksom kommunerna ingen formell roll i miljömålssystemet, men de är alla viktiga aktörer i arbetet för att nå Sveriges miljömål.

Landstingen och regionerna har som främsta uppdrag att ge sina invånare en god hälso- och sjukvård. Många har även ansvar för kollektivtrafiken. Deras miljöarbete bidrar till det hälsofrämjande arbetet. Landstingen och regionerna är även stora organisationer som påverkar miljön genom sin verksamhet, upphandlingar och kontakter med medborgare. De flesta landsting och regioner har formulerat egna miljömål och -visioner.

Regional tillväxt och utveckling

Vissa regioner och landsting ansvarar för det regionala arbetet för tillväxt och utveckling. I regeringens nationella strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft står att arbetet aktivt ska bidra till en grön resurseffektiv ekonomi för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Arbetet med att nå miljömålen är viktigt för en långsiktigt hållbar regional tillväxt.

Nätverk för miljöarbetet

Landstingen och regionerna samarbetar inom miljöområdet i olika nationella nätverk, bland annat för förbrukningsvaror, utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier, miljöpåverkan från transporter, byggnationer och för miljöledningssystem.

Öppna jämförelser av landstingens miljöarbete

Samarbetsorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, presenterar årligen så kallade öppna jämförelser av kvalitet, resultat och kostnader för miljöarbetet i landstingen. Syftet är att stimulera landstingen att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Jämförelserna ger även medborgarna insyn i vad de skattefinansierade verksamheterna åstadkommer.

Landstingens miljöarbete jämförs även till exempel genom fastighetsindikatorer, som även omfattar energianvändning, och öppna jämförelser för kollektivtrafiken.