Kommunerna

Kommunerna är mycket viktiga i arbetet för att nå miljömålen. Genom att översätta nationella och regionala miljömål till lokala mål och åtgärder blir miljömålen redskap för den lokala politiken.

Miljömålen har slagit igenom i hög grad på kommunal nivå och bidrar till att miljöfrågorna prioriteras högre av politiker. Kommunerna har, med sitt ansvar för lokal utveckling och en god livsmiljö, stora möjligheter att styra utvecklingen i miljön genom fysisk planering av mark, vatten och bebyggd miljö.

Det kommunala miljömålsarbetet är omfattande. Nästan alla kommuner arbetar med egna miljömål.

Lokalt miljösamarbete

De flesta kommuner samarbetar med sina respektive länsstyrelser i arbetet med miljömålen. Samverkan sker också med organisationer, lokalt näringsliv och regionala samverkansorgan.

Arbete i olika former

Formerna för arbetet med miljömålen varierar, men många har infört miljöledningssystem, miljöbokslut, gröna nyckeltal och samordning med olika former av miljöplaner och översiktsplaner.

Kommunerna kan integrera arbetet med miljömålen i andra processer som har stor betydelse för miljön. Miljömålen kan exempelvis ingå i kommunernas infrastrukturplanering och utveckling av trafiksystem, utveckling och bevarande av grönområden, energi- och vattenförsörjning, fastighets- och bostadsutveckling eller skydd och vård av vårt kulturarv. Andra användbara verktyg är att arbeta med miljömålsstyrd tillsyn enligt Miljöbalken (till exempel för kemiska produkter och enskilda avloppsanläggningar) och att ställa miljökrav i upphandlingar. Skola och förskola är viktiga för att få barn och ungdomar intresserade av miljö. Kommunerna är också själva stora arbetsgivare och utbildning av egna anställda kan ha stor betydelse för att miljömålen ska nås.

Bidrag till naturvård för miljömålen

Sveriges kommuner kan få bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA, som hjälper till att nå generationsmålet eller miljökvalitetsmålen. Naturvårdsverket ger pengar till länsstyrelserna som i sin tur beslutar om bidrag till kommunerna.