Internationellt samarbete

Flera miljöfrågor kan endast lösas genom samverkan mellan länder. För att Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen är det därför nödvändigt med ett internationellt samarbete.

Internationella naturvårdsunionen IUCN

IUCN, Internationella naturvårdsunionen, är en unik organisation. Den har medlemmar från 140 länder – bland dessa är 82 stater, 111 statliga myndigheter och över 800 frivilligorganisationer (NGO:s). Över 10 000 internationellt erkända forskare och experter från mer än 180 länder arbetar frivilligt i IUCN:s sex expertkommissioner.

Organisationen har 1 000 anställda vid kontor runt hela världen och driver 500 projekt. Genom projekten arbetar IUCN med att tillämpa hållbar skötsel av ekosystem för att visa att detta är det enda sättet att skapa en hållbar försörjning för de människor som är direkt beroende av naturresurserna. IUCN är aktivt involverad i att återskapa ekosystem och förbättra människors levnadsförhållanden, ekonomi och samhällen.

Industriländernas samarbetsorganisation OECD

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har varit en av huvudaktörerna i arbetet med att utveckla strategier och indikatorer under de senaste åren.

I miljöstrategin ger OECD sina medlemsländer riktlinjer för en hållbar miljöpolitik samtidigt som den också ska styra OECD:s kommande miljöarbete för en hållbar utveckling. OECD använder indikatorer bland annat i presentationen av sin granskning av ländernas miljöarbete.

Flera samarbeten inom FN

Inom FN finns en rad samarbeten för att nå miljö- och hållbar utecklingsmål.

FN:s miljöprogram UNEP arbetar med indikatorer inom ramen för sitt program Global Environment Outlook (GEO). UNECE, FN:s ekonomiska kommission för Europa, uppmuntrar ekonomiskt samarbete mellan medlemsländerna. Arbetet, som bland annat fokuserar på ekonomiska analyser, miljöfrågor, hållbar energi, handel och industri, har till exempel stor betydelse för det internationella luftvårdsarbetet.

Konventioner och strategier i det internationella och nordiska samarbetet

Internationellt miljösamarbete tar sig också ofta uttryck i lagligt bindande regler och åtaganden, så kallade konventioner. Sverige har hittills anslutit sig till ett 40-tal sådana om luftföroreningar, vattenföroreningar, naturvård och biologisk mångfald, nyttjande av levande resurser, avfallshantering, kemikaliehantering och särskilda gränsöverskridande effekter samt miljöinformation.

Det nordiska samarbetet har antagit ett miljöhandlingsprogram och en strategi för hållbar utveckling som kommer att öka det samarbetet mellan olika sektorer. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden och värna landskapet och kulturmiljön, att nå en hållbar användning av naturresurserna och att minska föroreningar och utsläpp under kritiska belastningsgränser. Man har också utarbetat en uppsättning indikatorer som används för uppföljning av strategin.

Helsingforskommissionen för Östersjön

Helcom, The Helsinki Commission, arbetar för att skydda Östersjön mot föroreningar. I samarbetet deltar Danmark, EU, Finland, Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Sverige. På Helcoms webbplats finns en rad fakta om bland annat tillgång på syre, övergödning och miljögifter, i form av miljöindikatorer för Östersjön.