EU

Föroreningar respekterar inte landsgränser. Miljöarbetet på EU-nivå spelar därför en nyckelroll för möjligheten att nå Sveriges miljömål.

De svenska miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen övergödning är i hög grad beroende av internationella åtgärder. 

Inom EU arbetar främst två institutioner med uppföljning av hur miljön mår och miljöarbetet går: 

EEA

Den europeiska miljöbyrån EEA ansvarar för informationen om det europeiska miljötillståndet. De data som medlemsländerna rapporterar till EU är underlag till indikatorer som följer upp och utvärderar miljöpolitiken. EEA använder en uppsättning "kärnindikatorer" (core set of indicators) för att följa upp miljöutvecklingen i EU. EEA ger årligen ut indikatorrapporter om miljöutvecklingen, sektorsintegreringen och hållbar utveckling.

Eurostat

Eurostat, den europeiska statistiska centralbyrån, tar fram dataunderlag till EU-kommissionen. Dessutom ansvarar Eurostat för sammanställningen av de så kallade strukturindikatorerna som berör ekonomi, sociala aspekter och miljö i medlemsländerna. Dessa ingår i en rapport som behandlar EU:s utveckling. Den redovisas för EU:s statsministrar och regeringschefer i Europeiska rådet varje vår.