Vad görs?

Många gör allt mer i miljöarbetet. Sveriges miljömål fyller en viktig funktion som riktmärken för vad som behöver uppnås, se aktörerna i bilden ovan (klicka på den för större bild). 

Företag, länsstyrelser och kommuner arbetar med strategier och planer för hållbar utveckling. Nationellt görs viktiga insatser genom bland annat Miljömålsberedningen och regeringens samordnare för näringslivets miljöarbete. Regeringens satsningar på bland annat Klimatklivet bidrar till en omställning av samhället och myndigheternas miljöarbete har blivit mer samordnat genom Miljömålsrådet. Konsumenter blir alltmer medvetna om miljöfrågorna och att egna val i vardagen har betydelse. Ett nytt globalt klimatavtal och och FN:s globala hållbarhetsmål är positiva åtgärder på internationell nivå.

Klicka på respektive miljökvalitetsmål i listningen längst till höger för att läsa vad som görs för varje mål.

Regeringen

Regeringen har under de senaste åren gjort satsningar för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen:

 • 2010
  En parlamentarisk beredning, Miljömålsberedningen, inrättas. Beredningen ska på uppdrag av regeringen lämna förslag på strategier för att uppnå miljömålen.
 • 2011
  Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet får i sina instruktioner en tydligare uppgift att verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska nås.
 • 2012
  Beslut om reviderade preciseringar av miljökvalitetsmålen och om nya etappmål i miljömålssystemet.
 • 2013
  Myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet får i uppdrag att tydligare redovisa hur de verkar för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Myndigheterna ska särskilt fokusera på hur de integrerar miljöarbetet i den löpande verksamheten.
 • 2014
  Införande av Miljömålsrådet för att stärka genomförandet av miljöpolitiken och öka takten med att nå miljömålen.
 • En samordnare för näringslivets miljömålsarbete tillsätts. Samordnaren ska stärka samverkan inom näringslivet och mellan myndigheter och näringsliv i arbetet med att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.
 • 2015
  Myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet får i uppdrag att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och upprätta en plan med åtgärder som bidrar till att klara miljömålen.
 • 2016
  Ett 60-tal myndigheter får i uppdrag att bedöma vilka mål och delmål i Agenda 2030 (FN:s agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling) som dess verksamhet har störst inverkan på, på nationell och internationell nivå. De åtta målansvariga myndigheterna ska dessutom göra en kartläggning över hur mål och delmål i agendan förhåller sig till miljökvalitetsmålen och generationsmålet inom ramen för sina ansvarsområden.
 • 2017
  Regeringen har infört indikatorer och en miljöbilaga i sin ekonomiska vårproposition. Indikatorerna ska följa utvecklingen av människors livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet. Bilagan visar regeringens arbete för att nå Sveriges miljömål.

Näringslivet

Många företags åtgärder och aktiviteter bidrar till att nå de svenska miljömålen. De begränsar koldioxidutsläpp, minskar matavfall, minskar vatten- och energianvändning, byter till förnybar el och inför cirkulära livscykler. Allt fler företag redovisar sitt miljöarbete efter de svenska miljömålen.
Både näringslivsorganisationerna och regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet uppmuntrar företagen till ett strukturerat miljöarbete.

Miljömålsberedningen

Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi med styrmedel och åtgärder för att nå klimatmålen. 

Myndigheter och länsstyrelser

Myndigheterna i Miljömålsrådet presenterar en mängd samverkansåtgärder den 1 mars varje år. Myndigheterna åtar sig att genomföra dem för att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Många myndigheter genomför också egna åtgärder för att nå miljömålen.

Många myndigheter ger även stöd till andra aktörers åtgärder för att nå miljömålen.

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen samarbetar i Rus, Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, om regionala åtgärder som att skydda natur- och kulturmiljöer och att minska miljöfarlig verksamhet genom att utöva tillsyn och prövning. 

Kommuner

Många kommuner arbetar aktivt med miljöfrågorna. Här är ett axplock över aktuellt miljöarbete i kommunerna runt om i landet som är hämtat ur länsstyrelsernas årliga regionala uppföljning:

 • Många kommuner i Dalarna arbetar med att skydda och tillgängliggöra tätortsnära skogar för rekreation samt ökar användande av hyggesfria skogsbruksmetoder.
 • I Gävleborg har åtta av tio kommuner och vissa privata friskvårdsaktörer tagit bort solarierna på sina anläggningar för att på sikt kunna nå målet Säker strålmiljö.
 • Östersunds kommun har tagit fram ett kulturmiljöprogram för Östersunds stad och arbetar med ett program för kulturmiljöer i resterande del av kommunen.
 • Jönköpings kommun har genomfört en informationskampanj för att minska dubbdäcksanvändningen i kommunen.
 • Ett exempel på ett lyckat restaureringsarbete är det projekt i Sollentuna kommun där Edsån grävts om och fått en vattenrenande funktion samtidigt som mångfalden består.
 • Flera kommuner i Västra Götaland (bland annat Kungälv, Stenungsund och Tjörn) jobbar, enskilt eller tillsammans, med att ta fram oljeskyddsplaner.
 • Degerfors kommun har utfört ett tillsynsprojekt riktat till lantbrukare som använder bekämpningsmedel och har varit med i Jordbruksverkets och Kemikalieinspektionens projekt om integrerat växtskydd.
 • Örebro kommun anlägger fosfordammar och översilningsytor i anslutning till hästhagarna vid Karlslund för att minska närings- och bakteriebelastningen på Svartån.

Internationell samverkan

FN:s hållbarhetsmål, formulerade i Agenda 2030, är ett aktuellt exempel på internationell samverkan där alla världens länder ska vidta åtgärder för att nå ett hållbart samhälle.

Vid klimatmötet i Paris (det så kallade COP 21) i december 2015 enades världens länder om ett nytt och rättsligt bindande klimatavtal. Det nya avtalet blir ramverk för ländernas klimatarbete för lång tid framöver.