Propositioner, skrivelser och departementsskrivelser

Regeringen gör varje år en uppföljning och bedömning av möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. Den presenteras i regeringens budgetproposition, budgetförslaget för kommande år som lämnas till riksdagen i slutet av september varje år, under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.

Länkarna nedan öppnas i nytt fönster.

 2017/18

Skrivelse 2017/18:230. Övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål i miljömålssystemet.

 2016/17

Proposition 2016/17:146. Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Ändrad precisering av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och fyra nya etappmål för den svenska klimatpolitiken.

 2015/16

Skrivelse 2015/16:87. Uppföljning av de klimat- och energipolitiska målen till 2020: regeringens etappmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan samt riksdagens tre energipolitiska mål till år 2020.

2013/14

Skrivelse 2013/14:145. Redovisning av regeringens insatser för att nå miljömålen under mandatperioden 2010–2014.
Informationsblad M2014.11. Särtryck av motsvarande kapitel i regeringens skrivelse "Svenska miljömål visar vägen!".
Proposition 2013/14:141. En strategi
för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Proposition 2013/14:39. En strategi för giftfri miljö.

2011/12

Departementsskrivelse 2012:23

2009/10

  • Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete

Proposition 2009/10:155. Redovisning av de insatser som gjorts för att nå miljökvalitetsmålen. Förslag på en ny målstruktur för miljöarbetet, en förändrad bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen och ny organisation.

2008/09

Proposition 2008/09:162. Ändrad innebörd av miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan (sedermera målets preciseringar) samt ett nytt mål för år 2020 (sedermera etappmål).

2004/05

Proposition 2004/05:150
Sammanfattning av proposition 2004/05:150 på engelska.

2000/01

  • Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier
Proposition 2000/01:130 (pdf, 752 kB, april 2001)

1997/98

Proposition 1997/98:145 (maj 1998)
Riksdagens beslut om och behandling av proposition 1997/98:145 (28 april 1999)