Regeringen

Regeringen har det övergripande ansvaret för miljökvalitetsmålen.