Kontakt

Frågor, synpunkter eller begäran om tillåtelse att använda illustrationer kan du skicka till oss på webbenheten eller miljömålssamordningen på Naturvårdsverket via e-postadressen:

Vi läser alla e-brev och svarar så fort vi kan.

Naturvårdsverket är en statlig myndighet. Meddelanden som skickas till oss blir därför allmän handling. De kan komma att lämnas ut till vem som helst som frågar efter dem, om innehållet inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Har du en fråga om en specifikt miljökvalitetsmål, den årliga uppföljningen eller den fördjupade utvärderingen, så kan du kontakta ansvarig handläggare direkt via kontaktuppgifterna nedan.


Kontaktpersoner för respektive miljökvalitetsmål


Begränsad klimatpåverkan

Pelle Boberg och Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket
pelle.boberg@naturvardsverket.se, 010-698 13 20
anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se, 010-698 15 55

Frisk luft

Liselotte Säll och Leif Holmberg, Naturvårdsverket
liselotte.sall@naturvardsverket.se, 010-698 13 02
leif.holmberg@naturvardsverket.se, 010-698 15 96

Bara naturlig försurning

Salar Valinia och Leif Holmberg, Naturvårdsverket
salar.valinia@naturvardsverket.se, 010-698 14 65
leif.holmberg@naturvardsverket.se, 010-698 15 96

Giftfri miljö

Petra Ekblom, Kemikalieinspektionen
petra.ekblom@kemi.se, 08-519 413 72

Skyddande ozonskikt

Lars Klintwall och Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket
lars.klintwall@naturvardsverket.se, 010-698 12 82
anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se, 010-698 15 55

Säker strålmiljö

Lena Mathiasson, Strålsäkerhetsmyndigheten
Lena.Mathiasson@ssm.se, 08-799 41 36

Ingen övergödning

Emmelie Johansson, Havs- och vattenmyndigheten
emmelie.johansson@havochvatten.se, 010-698 61 66, 076-538 61 66

Levande sjöar och vattendrag

Therese Elfström, Havs- och vattenmyndigheten
therese.elfstrom@havochvatten.se, 010-698 61 72

Grundvatten av god kvalitet

Lars-Ove Lång, Sveriges geologiska undersökning
lars-ove.lang@sgu.se, 031-708 26 60

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Maria Samuelsson, Havs- och vattenmyndigheten
maria.samuelsson@havochvatten.se, 010-698 69 20, 0765-38 62 20

Myllrande våtmarker

Helena Öberg och Susann Östergård, Naturvårdsverket
helena.oberg@naturvardsverket.se, 010-698 15 93
Susann.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 11 05

Levande skogar

Jimmy Lundblad och Camilla Andersson, Skogsstyrelsen
jimmy.lundblad@skogsstyrelsen.se, 036-35 94 61
camilla.andersson@skogsstyrelsen.se, 0650-377 90

Ett rikt jordbrukslandskap

Johan Wallander, Jordbruksverket
johan.wallander@jordbruksverket.se, 036-15 57 19

Storslagen fjällmiljö

Ola Inghe och Susann Östergård, Naturvårdsverket
ola.inghe@naturvardsverket.se, 010-698 15 85
susann.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 11 05

God bebyggd miljö

Isabelle Ripa, Boverket
isabelle.ripa@boverket.se, 0455-35 30 00

Ett rikt växt- och djurliv

Lena Svärd och Susann Östergård, Naturvårdsverket
lena.svard@naturvardsverket.se, 010-698 12 65
susann.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 11 05

Kontaktpersoner för etappmål

Avfall

Ida Adolfsson och Jon Engström, Naturvårdsverket Ida.adolfsson@naturvardsverket.se, 010-698 13 31 Jon.engstrom@naturvardsverket.se, 010-698 11 71

Biologisk mångfald

Hannah Östergård, Susann Östergård, Maano Aunapuu och Mark Marissink, Naturvårdsverket
Hannah.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 16 81 susann.ostergard@naturvardsverket.se, 010-698 11 05 maano.aunapuu@naturvardsverket.se, 010-698 13 75 mark.marissink@naturvardsverket.se, 010-698 13 34

Biologisk mångfald/skog

Jimmy Lundblad, Skogsstyrelsen
jimmy.lundblad@skogsstyrelsen.se, 036-35 94 61

Farliga ämnen

Petra Ekblom, Kemikalieinspektionen
petra.ekblom@kemi.se, 08-519 413 72

Hållbar stadsutveckling

Boverket
boverket.se

Trafikanalys
trafa.se

Klimat

Pelle Boberg och Anna-Karin Nyström, Naturvårdsverket
pelle.boberg@naturvardsverket.se, 010-698 13 20
anna-karin.nystrom@naturvardsverket.se, 010-698 15 55

Luftföroreningar

Leif Holmberg, Naturvårdsverket
leif.holmberg@naturvardsverket.se, 010-698 15 96

Länsstyrelsen

Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet, Rus

Magnus Eriksson, Rus
magnus.eriksson@lansstyrelsen.se, 010-225 02 80

Kontaktpersoner på länsstyrelserna

Kontaktperson för den årliga uppföljningen av miljömålen

Hans Wrådhe, Naturvårdsverket
hans.wradhe@naturvardsverket.se, 010-698 11 80

Kontaktperson för den fördjupade utvärderingen av miljömålen

Martin Påhlman, Naturvårdsverket
martin.pahlman@naturvardsverket.se, 010-698 14 29


Mer information