Ingen övergödning. Bild: Tobias Flygar.

Ingen övergödning

Når vi Gotlands läns miljömål?

I 2017 års regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen bedöms att två av målen är nära att nås på Gotland till år 2020, medan övriga mål inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För tre mål går utvecklingen i miljön i positiv riktning, medan tre mål utvecklas negativt.

Det görs många viktiga insatser för miljön på Gotland av myndigheter, region, företag, organisationer och allmänhet. Även om positiva trender syns, är bara två av de mål som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer nära att nås till 2020 - Frisk luft och Bara naturlig försurning. För dessa mål går utvecklingen i positiv riktning – utsläppen av kväve och svavel minskar på grund av bland annat EU-direktiv.

För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs endast bedömning på nationell nivå. Energiomställnings- och energieffektiviseringsarbetet har fått en stark skjuts i och med statliga medel för klimatinvesteringar och företagsnätverk.

Gotlands unika kulturmiljöer utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljöaspekter är viktiga för uppfyllandet av flertalet miljömål.

De mål som inkluderar biologisk mångfald; Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv utvecklas negativt, mycket beroende på storskalighet i jord- och skogsbruk. Skogsstyrelsen gör stora satsningar på miljöhänsyn i skogsbruket, trots detta kommer inte Levande skogar att nås.

Allt större kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen och mer kunskap om ämnen och dess effekter behövs för att kunna  bedöma utvecklingen för Giftfri miljö.

Grundvattenfrågan, som länge varit viktig på Gotland, har fått större fokus nationellt, eftersom kvantitetsproblem uppstått även i andra län. Ytterligare kunskap och anpassning behövs.

Ökad miljöhänsyn är en viktig åtgärd  för att nå målet Levande sjöar och vattendrag.

Övergödning är den främsta orsaken till att Hav i balans, samt levande kust och skärgård inte uppfylls, trots att miljömålet Ingen övergödning utvecklas positivt.

Arbetet med planeringsunderlag och styrdokument går fortsatt framåt, vilket bidrar till God bebyggd miljö.

Offentlig upphandling och privat  konsumtion har enorma miljö- och hälsoeffekter i produktionsländerna. Omställning till en mer hållbar konsumtion är avgörande för att vi ska kunna nå generationsmålet.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Ingen övergödning

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Positiv utvecklingsriktning

Resultat

Påverkan på havet och landmiljön

Trots insatser via lokala vattenvårdssatsningar (LOVA), Greppa Näringen, förbättrad rening av avloppsvatten med mera, har tillförseln av kväve och fosfor till havet inte minskat tillräckligt för att det inte skall finnas någon negativ påverkan. Tillförseln av kväve och fosfor till havet är fortfarande hög[1],[2].

Åkermarkens läckage är ofta större än från övrig mark. Gotland har i förhållande till många andra län en stor åkerareal. På grund av ändrade stödsystem har mindre areal fått stöd för minskat näringsläckage från Landsbygdsprogrammet de senaste åren.

Under perioden för Landsbygdsprogrammet 2007-2013 fattades beslut om anläggning av cirka 235 hektar våtmarker[3]. Under 2014 till 2017 anlades cirka 100 hektar våtmark och kombinationsdammar. Anläggandet har dock avstannat nu då medlen från Landsbygdsprogrammet är slut[4]. Inom projektet Greppa Näringen har 1450 enskilda rådgivningar genomförts sedan 2003. Under 2017 har hittills knappt 50 rådgivningar genomförts[5].

Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten

Majoriteten av vattendragen och det gotländska kustvattnet har övergödningsproblem. Även det gotländska grundvattnet är påverkat. Av 200 undersökta brunnar år 2015 klassades 3,5 procent som hälsofarliga på grund av framförallt nitrat, men även nitrit och ammonium[6].

Region Gotlands Klart Vatten har sedan år 2010 har fattat beslut om förbättringsåtgärder för drygt hälften av de avlopp i länet som vid starten behövde förbättras[7],[8]. Även en del av de kommunala reningsverken lider av brister som måste åtgärdas. Region Gotland följer den VA-plan (vatten- och avloppsplan) som finns för 2014-2022. Dock finns det behov av ytterligare underhåll och finansieringen är till viss del osäker[9].

Tillstånd i havet

Tillförseln av växtnäringsämnen har minskat och det har gett förbättringar i kustmiljön[10],[11]. Dock finns fortfarande stora problem med syrefria bottnar som breder ut sig. Miljöstatusen i havet är beroende av internationella åtgärder, och problemen är av sådan omfattning att god miljöstatus bedöms ta lång tid att nå.

 

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med idag beslutade styrmedel. Övergödningsproblemet är stort även om utvecklingen i miljön positiv. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet, men de är otillräckliga för att svara mot Sveriges åtagande i Baltic Sea Action Plan (BSAP).  Det krävs betydligt fler och mer kraftfulla åtgärder och styrmedel, både på nationell och på internationell nivå, för att uppnå målen. 

Påverkan på havet och landmiljön

Totalt står jordbruket för den största delen av näringstillförseln, men även avloppsreningsverk och enskilda avlopp bidrar med kväve och fosfor. Många åtgärder har gjorts. För att nå de högt uppsatta målen inom BSAP finns det beräkningar på att exempelvis både gödslingen och antalet djur skulle behöva minska med 20 procent[12]. Detta skulle dock påverka landsbygden och andra miljömål som Ett rikt odlingslandskap väldigt negativt. En förändrad syn hos konsumenterna på vad man skall äta samt vad maten får kosta behövs, för att inte exportera miljöproblemen.  

Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten

Nya förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar har beslutats och skall gälla för 2016-2021. Många av åtgärderna ska ske inom ramen för befintlig budget för vattenåtgärder i Landsbygdsprogrammet. Därför påverkas arbetet för minskad övergödning av vilka åtgärder som får medel, samt hur mycket medel som delas ut i Landsbygdsprogrammet[13].Glädjande är att det finns ett förslag att Greppa Näringen som tidigare fått neddragen budget, samt att våtmarkers vars budget är slut på Gotland, kommer få ytterligare medel inom detta Landsbygdsprogram[14].

Tillstånd i havet

Övergödningen är starkt sammankopplad med den fysiska påverkan på våra vatten. På Gotland är många av vattendragen kraftigt modifierade genom utdikningen av myrarna. Detta innebär en snabb väg för vattnet ut i havet. Anläggande och skötsel av våtmarker är ett viktigt åtgärdsarbete för att skapa större vattenmagasin i landskapet. Dock är Gotland väldigt platt, vilket försvårar arbetet med att hitta lämpliga platser för våtmarker. Vattensystemen reagerar långsamt och trots många åtgärder och minskat näringsläckage från marken, tar det lång tid innan man ser effekt i kustvattnet.

Det är viktigt att det ges ekonomiska förutsättningar till Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen och Region Gotland för att kunna genomföra åtgärder. Samt att Region Gotland även fortsättningsvis tillsätter medel och personal för de förbättringar som behövs gällande avloppshanteringen, så att de kan genomföras inom rimlig tid.[4] Gösta Cedergren, våtmarkshandläggare, Länsstyrelsen i Gotlands län.

[5] Helena Rosvall, projektledare Greppa Näringen, Länsstyrelsen i Gotlands län

[6] 100-undersokningen Dricksvattenkvaliteten i enskilda vattentäkter 2015. http://www.gotland.se/88755

[7] Carin Södergren, handläggare Klart Vatten, Region Gotland

[8] Region Gotland, Klart Vatten. http://www.gotland.se/klartvatten/. 2017-10-12.

[9] Marcus Ax, enhetschef och Mattias Gerdin, handläggare, Region Gotland

[10]Extrakt, Nyhet från http://www.extrakt.se/notis/ostersjon-mar-battre/. 2016-08-16.

[12] Marcus Hoffman, Nyhet från greppa.nu. 2014-05-27

[13] Vattenmyndigheten: www.vattenmyndigheterna.se/Sv/nyheter/2016/Pages/atgardsprogram-vatten-beslutade-2016-2021.aspx . 2016-12-21.

[14] Kjell Norman, chef för landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Gotlands län.