Säker strålmiljö. Bild: Tobias Flygar.

Säker strålmiljö

Når vi Gotlands läns miljömål?

I 2017 års regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen bedöms att två av målen är nära att nås på Gotland till år 2020, medan övriga mål inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För tre mål går utvecklingen i miljön i positiv riktning, medan tre mål utvecklas negativt.

Det görs många viktiga insatser för miljön på Gotland av myndigheter, region, företag, organisationer och allmänhet. Även om positiva trender syns, är bara två av de mål som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer nära att nås till 2020 - Frisk luft och Bara naturlig försurning. För dessa mål går utvecklingen i positiv riktning – utsläppen av kväve och svavel minskar på grund av bland annat EU-direktiv.

För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs endast bedömning på nationell nivå. Energiomställnings- och energieffektiviseringsarbetet har fått en stark skjuts i och med statliga medel för klimatinvesteringar och företagsnätverk.

Gotlands unika kulturmiljöer utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljöaspekter är viktiga för uppfyllandet av flertalet miljömål.

De mål som inkluderar biologisk mångfald; Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv utvecklas negativt, mycket beroende på storskalighet i jord- och skogsbruk. Skogsstyrelsen gör stora satsningar på miljöhänsyn i skogsbruket, trots detta kommer inte Levande skogar att nås.

Allt större kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen och mer kunskap om ämnen och dess effekter behövs för att kunna  bedöma utvecklingen för Giftfri miljö.

Grundvattenfrågan, som länge varit viktig på Gotland, har fått större fokus nationellt, eftersom kvantitetsproblem uppstått även i andra län. Ytterligare kunskap och anpassning behövs.

Ökad miljöhänsyn är en viktig åtgärd  för att nå målet Levande sjöar och vattendrag.

Övergödning är den främsta orsaken till att Hav i balans, samt levande kust och skärgård inte uppfylls, trots att miljömålet Ingen övergödning utvecklas positivt.

Arbetet med planeringsunderlag och styrdokument går fortsatt framåt, vilket bidrar till God bebyggd miljö.

Offentlig upphandling och privat  konsumtion har enorma miljö- och hälsoeffekter i produktionsländerna. Omställning till en mer hållbar konsumtion är avgörande för att vi ska kunna nå generationsmålet.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Säker strålmiljö

Resultat

Inga nya åtgärder har genomförts i länet, och inga nya styrmedel har tillkommit.

Strålskyddsprinciper

Bakgrundsstrålningen är i huvudsak låg på Gotland och stråldoserna till människor, växter och djur i huvudsak försumbara. Radon beaktas i gällande översiktsplan för Gotland som innehåller krav som ska tillämpas vid bygglovgivning[1]. Kunskap om individers exponering för skadlig strålning i arbetslivet är inte tillgänglig för regionala analyser.

Radioaktiva ämnen

Länsstyrelsen har tidigare kartlagt verksamheter som kan orsaka utsläpp av radioaktiva ämnen på Gotland. Riskerna för utsläpp bedöms som liten. Kärntekniska anläggningar utanför länet och landets gränser innebär vissa risker.

Elektromagnetiska fält

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön bedöms som låg, men det regionala kunskapsläget är ofullständigt. Elektromagnetisk strålning beaktas i gällande översiktsplan för Region Gotland, som också innehåller krav som bland annat ska tillämpas vid nylokalisering av bostäder, skolor och förskolor. Enligt planen finns inga områden helt fria från elektromagnetisk strålning.

Användningen av elektronisk apparatur, datorer och mobiltelefoner och liknande tycks generellt fortsätta att öka i samhället, men det finns ingen specifik kunskap om användningen av sådan apparatur i länet.

Ultraviolett strålning

Antalet nya fall av hudcancer minskar inte och vi fjärmar oss från målet att antalet nya fall av hudcancer inte ska vara fler än de var år 2000. När det gäller malignt melanom tycks dock antalet fall ha stabiliserats och antalet nya fall är lägre än riksgenomsnittet. När det gäller skivepitelcancer ser vi däremot en kraftigt ökande trend. Antalet nya fall av skivepitelcancer är också cirka 30 procent fler i länet än riksgenomsnittet.

Sedan flera år driver Länsstyrelsen sommartid tillsammans med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland informationskampanjen Sola säkert. Information lämnas vid populära badstränder och andra badplatser via skyltar, broschyrer och simskolor.

 

Analys

En viktig uppgift för nationella, regionala och lokala myndigheter är att ha god beredskap att hantera radioaktivt nedfall efter utsläpp vid kärnkraftsolyckor. Särskilt viktiga regionala frågeställningar belyses genom myndigheternas krisledningsarbete, samt regionala risk- och sårbarhetsanalyser. På så sätt kan kunskapsläget, myndighetssamverkan och beredskapen förbättras.

Att inga områden utan elektromagnetisk strålning har avsatts i den översiktliga planeringen, kan innebära en intressemotsättning med efterfrågan på bättre IT-infrastruktur och mobilnät på landsbygden.

Eftersom det regionala kunskapsunderlaget är begränsat när det gäller människors exponering för elektromagnetisk strålning, är tänkbara framtida åtgärder därför att bättre kartlägga elektromagnetiska fält, att finna metoder för regional uppföljning och att generellt öka kunskapen om frågan.

Gotland har sommartid många soltimmar och ett stort antal turister och sommarboende. Den viktigaste åtgärden är att informera om sambandet mellan solvanor och hudcancer. Länsstyrelsen har ambitionen att fortsätta samarbetet med Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet på Gotland kring informationskampanjer sommartid om hur man kan minska riskerna.[1] Bygg Gotland - Översiktsplan för Gotlands kommun (2010)