Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Gotlands läns miljömål?

I 2017 års regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen bedöms att två av målen är nära att nås på Gotland till år 2020, medan övriga mål inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För tre mål går utvecklingen i miljön i positiv riktning, medan tre mål utvecklas negativt.

Det görs många viktiga insatser för miljön på Gotland av myndigheter, region, företag, organisationer och allmänhet. Även om positiva trender syns, är bara två av de mål som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer nära att nås till 2020 - Frisk luft och Bara naturlig försurning. För dessa mål går utvecklingen i positiv riktning – utsläppen av kväve och svavel minskar på grund av bland annat EU-direktiv.

För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs endast bedömning på nationell nivå. Energiomställnings- och energieffektiviseringsarbetet har fått en stark skjuts i och med statliga medel för klimatinvesteringar och företagsnätverk.

Gotlands unika kulturmiljöer utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljöaspekter är viktiga för uppfyllandet av flertalet miljömål.

De mål som inkluderar biologisk mångfald; Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv utvecklas negativt, mycket beroende på storskalighet i jord- och skogsbruk. Skogsstyrelsen gör stora satsningar på miljöhänsyn i skogsbruket, trots detta kommer inte Levande skogar att nås.

Allt större kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen och mer kunskap om ämnen och dess effekter behövs för att kunna  bedöma utvecklingen för Giftfri miljö.

Grundvattenfrågan, som länge varit viktig på Gotland, har fått större fokus nationellt, eftersom kvantitetsproblem uppstått även i andra län. Ytterligare kunskap och anpassning behövs.

Ökad miljöhänsyn är en viktig åtgärd  för att nå målet Levande sjöar och vattendrag.

Övergödning är den främsta orsaken till att Hav i balans, samt levande kust och skärgård inte uppfylls, trots att miljömålet Ingen övergödning utvecklas positivt.

Arbetet med planeringsunderlag och styrdokument går fortsatt framåt, vilket bidrar till God bebyggd miljö.

Offentlig upphandling och privat  konsumtion har enorma miljö- och hälsoeffekter i produktionsländerna. Omställning till en mer hållbar konsumtion är avgörande för att vi ska kunna nå generationsmålet.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Oklar utveckling

Resultat

Åtgärder kommunal nivå

Region Gotland (region med kommunala uppgifter inom länet) har deltagit i Kemikalieinspektionens projekt Tillsyn av växtskyddsmedel hos återförsäljare. De har också kontrollerat hantering av växtskyddsmedel vid lantbruksverksamheter. Miljö- och hälsoskyddsenheten har genomfört ett projekt med riskklassning av 40 nedlagda deponier. Projektet har resulterat i tillsynskrav och fortsatt arbete med att ta fram underlag för ett 20-tal deponier. I det ingår kostnadsbedömning av sluttäckning av gamla deponier. Det är en viktig åtgärd för att stoppa spridningen av kemikalier. Region Gotland har som tillsynsmyndighet också drivit fram undersökningar av ett antal förorenade platser. Vissa saneringar har genomförts; ett område i Visby som skall exploateras för bostäder samt en DDT-förorenad plantskola.

Inom Region Gotland har man även arbetat med uppströmsarbete inom det kommunala Va-nätet för att få tillstånd en Revaq-certifiering av avloppsslammet. Barn- och utbildningsförvaltningen på Gotland har en handlingsplan för en Giftfri förskola. Alla konsumenter har rätt till information om vad en vara innehåller. Någon särskild satsning för att informera om det har inte genomförts i länet.

Åtgärder på regional/statlig nivå

Länets upphandlingsnätverk, som nystartades efter en utbildning med Upphandlingsmyndigheten hösten 2016, har haft en nätverksträff under året för utbyte av erfarenheter och tips. I nätverket ingår både statliga myndigheter och upphandlare från Region Gotland.

Länsstyrelsen har utbildat lantbrukare i hur bekämpningsmedel får användas för att minska andelen bekämpningsmedelsrester i grund- och ytvatten. Under år 2017 har 99 behörighetscertifikat utfärdats.

Länsstyrelsen har tagit fram och spridit foldrar med enkla hållbarhetstips för företag inom länets besöksnäring. Exempel på åtgärder som bidrar till miljömålet är miljömärkt eller kemikaliefri städning, och att öka andelen ekologiska varor på menyn[1].

I arbetet med förorenade områden har marksanering vid en före detta kemtvätt i Visby slutförts. Saneringen har genomförts med en för Sverige ny in-situmetod och med Region Gotland som huvudman. En översiktlig undersökning av en före detta kemtvätt i Roma har utförts med Länsstyrelsen som huvudman. Genom tillsynsarbete har Länsstyrelsen arbetat för att få fram utredningar och åtgärder hos flera av länets prioriterade objekt inom förorenade områden. En omfattande utredning av PFAS-spridning från brandövningsverksamheten vid Visby flygplats har inletts. Hos en av länets största industriverksamheter (Cementa) har markundersökningar gjorts och en statusrapport har tagits fram. För det nya bidraget för sanering inför bostadsbyggande har informationsinsatser gjorts. Någon ansökan har inte inkommit.

Länsstyrelsen i Gotlands län analyserar olika ämnen i miljön. Resultat av läkemedel i grundvatten från kommunala vattentäkter visat att fynd gjorts av låga halter i flera av täkterna. En sammanställning av halterna av växtskyddsmedel i vattendrag under de senaste sex åren har tagits fram. Den visar att halterna är låga och lägre än på fastlandet. Resultat från provtagning av miljögifter i kustvatten, sediment och ytvatten visar att miljögifter finns spritt vid vissa kustavsnitt. Läs gärna mer om vad som analyserats i vatten i VISS, Vatteninformationssystem Sverige[2].

 

Analys och bedömning

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020. På Gotland pågår fortlöpande arbete med tillsyn och information från myndigheterna för att minska risker med kemikalier. Initiativ från näringsliv och privata aktörer blir vanligare. Arbetet ger resultat, på mycket lång sikt. Undersökningar av olika kemikalier genomförs på Gotland men det saknas kunskap om kemiska ämnen i miljön, och att vissa ökar och andra minskar gör att utvecklingen i miljön bedöms som oklar.

Vi lever idag i ett kemikaliesamhälle där användningen av kemikalier är starkt kopplad till vår livsstil. De finns i mat, leksaker, kläder, elektronik, kosmetika och de byggprodukter våra hus är tillverkade av. Många kemikalier kan långsamt läcka från varorna under deras livstid, till exempel från kläder och elektronik. De skadliga kemikalierna hamnar ofta i avloppet och kan förorena sjöar och vattendrag. Undersökningar visar att många kemikalier återfinns i avloppsvatten från Visby avloppsreningsverk, och i mätbara halter i Gothemån. Olika miljögifter återfinns också i grundvattnet om än i mycket låga halter. Trots att läckaget från en enskild vara kan verka försumbar, gör de stora volymerna av varor att det totala läckaget kan vara betydande och orsaka skador i miljön. Människor kan sedan utsättas för kemikalier genom att de återfinns i livsmedel eller vatten. Barn och kvinnor i fertil ålder är särskilt känsliga för miljögifter.

För många ämnen som förekommer på marknaden saknas i nuläget grundläggande kunskap om ämnenas miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Informationen om ämnens förekomst i varor är också bristfällig. Därmed försvåras kemikaliekontroll och förebyggande åtgärder. För vissa ämnen minskar halterna i miljön och i människor. För andra ämnen ökar halterna, men för det stora flertalet saknas i nuläget kunskap om hur de förändras. Samtidigt dyker nya ämnen upp kontinuerligt. För att minska miljö- och hälsoproblem från konsumtionssamhället krävs att åtgärder vidtas  regionalt, nationell och internationellt. Det finns behov av ökad tillsyn. Inköpare och konsumenter behöver bli mer medvetna om kemiska risker för att kunna göra övervägda miljöval.

För förorenade områden är det statliga anslaget för efterbehandling avgörande för att åtgärder sker. Åtgärder på objekt där ansvarig saknas är helt beroende av det särskilda anslag som Naturvårdsverket förvaltar och som länsstyrelser kan söka bidrag från. Genom Länsstyrelsens egen operativa tillsyn, aktiv tillsynsvägledning mot Region Gotland och ökat samarbete i nätverk med andra länsstyrelser, förväntas andelen förorenade områden som åtgärdas av ansvarig öka.[1] www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/hallbar-besoksnaring/Pages/default.aspx

[2] viss.lansstyrelsen.se