Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Gotlands läns miljömål?

I 2017 års regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen bedöms att två av målen är nära att nås på Gotland till år 2020, medan övriga mål inte kommer att nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder. För tre mål går utvecklingen i miljön i positiv riktning, medan tre mål utvecklas negativt.

Det görs många viktiga insatser för miljön på Gotland av myndigheter, region, företag, organisationer och allmänhet. Även om positiva trender syns, är bara två av de mål som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bedömer nära att nås till 2020 - Frisk luft och Bara naturlig försurning. För dessa mål går utvecklingen i positiv riktning – utsläppen av kväve och svavel minskar på grund av bland annat EU-direktiv.

För målen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö görs endast bedömning på nationell nivå. Energiomställnings- och energieffektiviseringsarbetet har fått en stark skjuts i och med statliga medel för klimatinvesteringar och företagsnätverk.

Gotlands unika kulturmiljöer utgör en viktig resurs för förståelsen och upplevelsen av vårt landskap och kulturmiljöaspekter är viktiga för uppfyllandet av flertalet miljömål.

De mål som inkluderar biologisk mångfald; Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv utvecklas negativt, mycket beroende på storskalighet i jord- och skogsbruk. Skogsstyrelsen gör stora satsningar på miljöhänsyn i skogsbruket, trots detta kommer inte Levande skogar att nås.

Allt större kemikalie- och varuproduktion ökar spridningen av farliga ämnen och mer kunskap om ämnen och dess effekter behövs för att kunna  bedöma utvecklingen för Giftfri miljö.

Grundvattenfrågan, som länge varit viktig på Gotland, har fått större fokus nationellt, eftersom kvantitetsproblem uppstått även i andra län. Ytterligare kunskap och anpassning behövs.

Ökad miljöhänsyn är en viktig åtgärd  för att nå målet Levande sjöar och vattendrag.

Övergödning är den främsta orsaken till att Hav i balans, samt levande kust och skärgård inte uppfylls, trots att miljömålet Ingen övergödning utvecklas positivt.

Arbetet med planeringsunderlag och styrdokument går fortsatt framåt, vilket bidrar till God bebyggd miljö.

Offentlig upphandling och privat  konsumtion har enorma miljö- och hälsoeffekter i produktionsländerna. Omställning till en mer hållbar konsumtion är avgörande för att vi ska kunna nå generationsmålet.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Växthusgasutsläpp och förutsättningar för att nå målen

Sedan 1990 har de totala växthusgasutsläppen på Gotland ökat med ungefär 4 procent. Bland källorna dominerar industrisektorn (energi och processer) som 2015 stod för 79 procent av växthusgasutsläppen, av vilka majoriteten ingår i systemet för handel med utsläppsrätter. Övriga sektorers utsläpp visar tillsammans på minskande utsläpp av växthusgaser med 18 procent. Utsläppen från jordbrukssektorn är förhållandevis oförändrade, medan utsläppen från el och uppvärmning är den sektor som minskat mest 73 procent på grund av ökad användning av förnybar energi. Inom transportsektorn har minskandetrenden avstannat på senare år och utsläppen från arbetsmaskiner har ökat med 7 procent.

Den lokala elproduktionen uppgår till närmare hälften av Gotlands totala förbrukning. De senaste åren uppvisar en markant ökning av solel[1] från 0,2 GWh 2014 till 1,1 GWh 2016. Goda vind- och solförutsättningar innebär möjligheter till fortsatt utveckling. Dock verkar elnätets kapacitet idag begränsande för ytterligare utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion i länet (se Analys).

Åtgärder regional/kommunal nivå

För företag som står utanför EU:s handelssystem genomför nationella myndigheter lokala insatser för att främja energieffektivisering och omställning. Nätverk för energieffektivisering[2], Incitament för energieffektivisering[3] och Coacher för energi och klimat[4] finns alla representerade på Gotland för att ge riktad rådgivning till små och medelstora företag. Under 2017 har Regionens energi- och klimatrådgivare också drivit kampanjen Ratta Grönt som har som mål att öka den gotländska allmänhetens kunskaper om lokala alternativa drivmedel och fossilbränslefria fordon.

Styrmedel och näringsliv

Länsstyrelsen har genomfört informations- och dialoginsatser i samarbete med Region Gotland, bland annat Var finns klimatpengarna? och Gotlands Energidialog 2017. På arrangemangen var 63 respektive 109 deltagare anmälda, av dessa var 43 procent kvinnor. Utöver detta har Länsstyrelsen bland annat påbörjat en kartläggning av potentialen för olika energi- och klimatåtgärder inom Tillväxt Gotlands nätverk med syfte att detta ska utgöra ett underlag för åtgärder, samordning och potentiella samarbeten.

Ovanstående åtgärder syftar bland annat till att sprida information om klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet[5]. Totalt har åtgärder på Gotland fått närmare 16 miljoner kronor i stöd för bland annat nya produktions- och uppgraderingsanläggningar för biogas, snabbtanksstation för biogas och laddstolpar. Gotland är i en uppbyggnadsfas när det gäller biogas och potentialen är stor både för biogasproduktion till industriella ändamål och som drivmedel. Det är åtgärder som även kan leda till bättre förutsättningar för utveckling av exempelvis Power-to-Gas.

Det privata initiativet Energiexpo genomfördes år 2017 för sjätte året i rad i samverkan mellan näringsliv och gotländska myndigheter.

 

Analys

Idag är elnätets kapacitet begränsande för ytterligare utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion i länet. Svenska Kraftnät meddelande våren 2017 att planerna på den projekterade elkabeln till Gotland inte kommer att fullföljas. Tidig höst fattade GEAB beslutet att inte tillåta anslutning av ny elproduktion, förrän en lösning finns som medger en stabil och robust elförsörjning. Detta gör att planer på investeringar i förnyelsebar energi stannar av och statliga styrmedel så som satsningar inom solceller idag inte få avsedd verkan på Gotland, då möjligheten att sälja ut överskottsel på marknaden är begränsad. På Gotland behövs insatser för teknikutveckling och sammanlänkande av energisystem för att bygga upp ett robust och hållbart energisystem och minska beroendet av importen av fossila bränslen. Energimyndigheten har fått ett regeringsuppdrag att i en förstudie ta fram en genomförandeplan för ett smart och förnybart energisystem på Gotland[6]. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet i mars 2018.

Inom Nätverket för energieffektivisering på Gotland visar energikartläggningar för de 11 deltagande företagen tillsammans på 18 procent energieffektiviseringspotential, åtgärder som nu behöver genomföras. Få stöd finns för energieffektiviseringar och flera av företagen påtalar att även återbetalningstider kortare än 5 år kan utgöra hinder för investeringar då den initiala kostnaden kan vara stor.

Att även minska utsläppen från tillverkningsprocesserna för de större industrierna på ön är väsentligt för att nå klimatmålen, men denna teknikutveckling ser idag ut att ligga långt fram i tiden. Förutsättningarna för teknikutveckling och även förändrad samhällsplanering för att hushålla med material, behöver följas på nationellnivå.

Förhållandevis korta avstånd på ön och lokal produktion av biogas och el, gör att potentialen för omställning av fordon och arbetsmaskiner är stor och aktiviteter sker på flera håll. Länsstyrelsen genomför under vintern 2017-2018 en förstudie angående energieffektivisering- och omställningsprojekt riktat mot transportföretag[7]. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har tagit initiativ till två projektansökningar gällande fossilfritt kött på Gotland samt förnyelsebar energiomställning av de gröna näringarna. Även fortsatta projekt riktat mot privatpersoner behövs. I nuvarande förslag till länstransportplan[8] ökas andelen medel som satsas på cykelåtgärder, men små ekonomiska ramar gör dock att inriktningen av länstransportplanen ändras långsamt. [9] Klimatsmarta transporter av personer och varor till och från ön utgör en stor utmaning.  Destination Gotland har beställt färjor som kan drivas på gas, dock visar en genomförd studie att det behövs ytterligare incitament och infrastruktur för att en övergång till biogas ska ske[10].[1] Uppgifter från Gotlands Energi AB, GEAB. ann.redner@geab.vattenfall.se

[7] Förstudie om energieffektiva transportföretag.

[8] Förslag. Länsplan för regional transportinfrastruktur för Gotlands län 2018-2029 (remissversion) www.gotland.se/88961

[9] Då järnväg och de stora vägarna saknas finns inga specifika satsningar på Gotland i den nationella planen. Ingen dialog mellan Region Gotland (länsplaneupprättare) och Trafikverket om sammansättningen av den nationella planen har skett.