Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Kalmar läns miljömål?

För flera mål saknas information som visar på faktiska förhållanden för tillståndet i miljön. Det är en brist men det är ändå tydligt att de styrmedel som finns idag är otillräckliga för att nå miljömålen till 2020 för samtliga utan Frisk luft. Vi behöver öka takten och samverkan i åtgärdsarbetet

Trots att Begränsad klimatpåverkan är akut och mer skyndsamma åtgärder krävs, finns det klimatrelaterade miljömål som har positiv utveckling. Frisk luft anses nås till år 2020 i Kalmar län, prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och sammanvägt finns en ganska positiv bild för Säker strålmiljö.

Kalmar län har höga natur- och kulturvärden och den gröna näringen är viktig för länet. Men Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap visar båda negativ utvecklingstrend och den biologiska mångfalden är stressad. Länets höga djurtäthet bidrar till odlingslandskapet och biologisk mångfald, men är i konflikt med målet Ingen övergödning

Övergödningen, överfiske och exploatering påverkar målet Hav i balans samt levande kust och skärgård negativt. Övergödning drabbar även Levande sjöar och vattendrag, men problem finns även i den utbredda fysiska påverkan. De kan utgöra vandringshinder, försämra landskapets vattenhållande funktioner med mera, men vissa av dessa fysiska hinder har dock värdefulla kulturmiljövärden. Myllrande våtmarker har viktiga funktioner för länets vatten i form av vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden. I ett förändrat klimat där en torrare framtid förutspås är Grundvatten av god kvalitet i fara. Vattenuppehållande åtgärder är nödvändiga för framtidens vattenförsörjning, klimat, näringsretention och biologiska mångfald.

I vårt skogslän skulle det vara av betydelse att ha Levande skogar i balans, men dessvärre är våra skogar allt för fragmenterade och för fattiga på bevarande av biologisk mångfald. I kontrast till detta så har uttaget av skogsbiobränsle ökat för att ställa om till fossilfritt bränsle, vilket är en del av God bebyggd miljö. Dock har det negativ påverkan på Bara naturlig försurning då buffrande näringsämnen försvinner vid uttag av skogsbränsle. Skogsproduktion i form av virke för byggande i trä är en möjlighet när många nya bostäder ska byggas och efterfrågan på mer klimatsmarta byggmaterial efterfrågas. Att bygga med så naturliga och rena material som möjligt gynnar en Giftfri miljö, där vi undviker hälso- och miljöstörande ämnen.

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Tillståndet i vattenmiljön vad gäller de av EU prioriterade ämnena är till stora delar okänd. Naturvårdsverkets screening 2016–2017 gällde EUs prioriterade ämnen i yt- och grundvatten. Av ytvattenstationerna i länet hade sju av tio PFOS-halter över EUs gränsvärde och för PAH fyra av 11. TBT var över gränsvärde i ett enstaka fall och för bekämpningsmedel fanns inget överskridande även om spår fanns i ett mindre vattendrag[1].

Cirka 43 förorenade områden i länet bedöms kunna medföra mycket stor risk för människors hälsa och/eller miljön och cirka 400 bedöms kunna medföra stor risk. Under året har en saneringsåtgärd i vid Pukebergs glasbruk slutförts. Saneringsåtgärder pågår på fem högt prioriterade områden i länet och ytterligare fyra prioriterade områden är klara för åtgärd[2].

I Glasriket fortgår arbetet med undersökningar och åtgärder via bidrag och tillsyn. Utöver en utredning avseende avfallshantering som avslutats pågår arbetet med två huvudstudier och en förstudie med SGU som huvudman[3]. Ett projekt benämnt ”Innovativ sanering i Glasriket” med syfte att öka åtgärdstakten pågår där bl.a. en samhällsekonomisk utredning tagits fram[4]. Vid Linnéuniversitet samt vid Arbets- och miljömedicin fortgår forskning om hälsorisker kring gamla glasbruk [5], [6].

Miljösamverkan sydost (MSO) driver det så kallade deponiprojektet[7] där kommunerna upphandlar översiktliga undersökningar vid nedlagda deponier med hög riskklass i enlighet med MIFO[8].

Marknaden för ekologiska produkter har ökat på senare år. Det nya landsbygds-programmet 2014-2020 ger möjlighet till ersättning under omställningstiden. Arla öppnar för att ta in fler ekogårdar och slakteriet i Kalmar efterfrågar fler ekogrisar- och köttdjur. Dessa faktorer kan medverka till att den ekologiska produktionen sakta växer, men det går fortfarande relativt trögt.

Användningen av växtskyddsmedel inom jordbruket visar en minskande trend senaste året, men statistik saknas över länsvis förbrukning. Inom jordbruket är det främst ogräsbekämpningsmedel som används[9]. Kompetensutveckling sker genom behörighetskurser och inom projektet Greppa Näringen där sju rådgivningsinsatser genomförts 2017 kopplat till växtskydd.

Regionala och nationella myndigheter har under året anordnat en kunskapsdag som handlar om Giftfri vardag med inriktning på farliga kemikalier och upphandling[10].

Fyra kommuner arbetar med en handlingsplan för förebyggande kemikaliearbete (giftfri förskola, kemikalieplan), vilket är en ökning från 2016. I stort sett alla kommuner deltar i projektet Giftfri vardag i Kalmar län och frågan är högt prioriterad. En folder togs fram inom Miljösamverkan Sydost[11]. Ingen av kommunerna har påbörjat någon informationskampanj till konsumenter, till exempel Våga fråga-kampanj. Fem kommuner ställer, i olika omfattning, krav avseende farliga ämnen vid upphandling och Landstinget i Kalmar län har som första landstinget i Sverige tecknat avtal om leverans av giftfria lek- och hobbymaterial. De tillämpar även kemikaliekriterierna för SundaHus vid ny- och tillbyggnader.

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade styrmedel. Under de senaste åren har åtgärder genomförts men det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet. Kemikalieanvändningen i samhället är enorm. Det saknas kunskap om hälso- och miljöeffekter för huvuddelen av de ämnen som finns på marknaden i dag. Arbetet med förorenade områden har dock en positiv utveckling men det går långsamt. Hittills har 11 av länets högt prioriterade förorenade områden åtgärdats.

Utrednings- och åtgärdsarbetet med förorenade områden är mycket tids- och kostnadskrävande. För att hålla tempot uppe är en ökning av det statliga anslaget nödvändigt i kombination med ökad tillsyn och tillsynsvägledning. Saneringar kommer i större utsträckning att genomföras genom en kombination av privat och offentlig finansiering.

Egenskaper, spridningssätt och förekomst av många miljögifter är dåligt kända. Rent generellt behöver uppföljning av halter och effekter av miljögifter förbättras. Nya ämnen dyker ständigt upp antingen via diffus spridning eller från punktkällor. Fortsatt och utökad kartläggning och tillsyn är angeläget med fokus på att finna och åtgärda punktkällorna, bland annat genom screening. Ett sätt att få utökad kunskap skulle vara en bättre och anpassad egenkontroll hos verksamheterna.

Viktiga åtgärder för ökad medvetenhet och förändrad attityd kring farliga kemikalier och hanteringen av dessa kan ske genom ett aktivt tillsynsarbete, information och rådgivning. Styrmedel vid prövning och tillsyn har stor betydelse för minskade utsläpp vid industrier och reningsverk. Dessa styrmedel saknas dock för kemikalier i varor och diffusa utsläpp. Strängare lagstiftning genom införande av EU-direktiv, till exempel obligatorisk funktionstest av växtskyddssprutor, bör ge mindre miljöpåverkan. Teknikutvecklingen går snabbt med bättre hjälpmedel som GPS och styrfiler för en mer precis dos på rätt plats.

Det finns en stark efterfrågan på ekologisk mat samtidigt som den ekologiska produktionen inte har ökat i samma takt. Målen i den nationella livsmedelsstrategin innebär att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk mark samt 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter 2030. Däremot finns det inget uttalat mål om ökad ekologisk produktion i Kalmar läns livsmedelsstrategi[12].

Arbetet med giftfri vardag har slagit väl ut, särskilt på kommunerna där frågan ses som prioriterad. De utbildningsinsatser som genomförts har höjt kunskapsnivån och medför att exponering från leksaker och andra produkter med hälsofarligt innehåll borde minska.

Att flertalet offentliga aktörer ställer miljökrav vid upphandling visar att arbetet är på rätt väg. Arbetet med giftfri vardag behöver fortsätta och breddas till nya målgrupper. Bred samverkan och gemensamt fokus från flera håll på frågan är en förutsättning för att få god effekt av det arbete som gjorts.

Referenser


[1] PFOS=perflouroktansulfonat, PAH=polycykliska aromatiska kolväten, TBT=tributyltenn

[8] MIFO=Metodik för Inventering av Förorenade Områden, Naturvårdsverket