Giftfri miljö. Bild: Tobias Flygar.

Giftfri miljö

Når vi Kalmar läns miljömål?

Det har gjorts många bra insatser inom miljöområdet det gångna året. Ändå behöver takten och samverkan i åtgärdsarbetet öka, både som särskilda satsningar och integrerat i det vardagliga arbetet hos myndigheter, kommuner och företag.

Av de miljökvalitetsmål som bedöms regionalt är det endast Frisk luft som kan nås till år 2020, med beslutade styrmedel. Framsteg har gjorts på flera andra håll de senaste åren, men endast för Levande Sjöar och vattendrag har detta medfört en ändring i bedömningen genom att utvecklingen ändrats från negativ till neutral.

En av länets största utmaningar är att säkra tillgången på vatten, vilket blev tydligt under årets vattenbrist på Öland och fastlandet. Vattenbrist påverkar flera miljökvalitetsmål och åtgärder för att hålla kvar vattnet i landskapet är viktigt ur flera aspekter; dricksvattenförsörjning, minskat näringsläckage och biologisk mångfald är några. En regional grupp för gemensam styrning och samverkan har skapats för att ta ett helhetsgrepp och hitta långsiktiga lösningar på problematiken.

En utmaning med länets djurtäthet är övergödningen av Östersjön. Djuren gynnar däremot landskapets höga natur- och kulturvärden och den biologiska mångfalden. Och de behövs då Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv visar en negativ utvecklingstrend. Risken är att tillståndet i miljön försämras ytterligare med förändringar i det nya landsbygdsprogrammet och nedläggning av mjölkgårdar.

Livsmedelsproduktionen är viktig för länet och det finns möjligheter till utveckling som kan gynna flera miljökvalitetsmål. Länets livsmedelsstrategi innebär bland annat att det skapas en plattform för forskning, innovationer och livsmedelsutveckling med proteiner i fokus, inte minst vegetabiliska.

I vårt skogslän finns både tradition, förutsättningar och forskning för byggande i trä, en möjlighet när många nya bostäder ska byggas. Det är viktigt att de byggs på ett sätt som är hållbart ur klimat-och energisynpunkt och ett långsiktigt perspektiv på människors hälsa, med allt var det innebär att bevara och utveckla kulturmiljöer och stadsnära skogar, grönstråk, låga bullernivåer och god luft.

Byggandet av det hållbara samhället innefattar många krockar mellan miljökvalitetsmålen men också med andra samhällsintressen. Vi tror att bred samverkan, kunskap och nationella styrmedel är viktiga delar för att överbrygga dessa och hitta en hållbar väg framåt.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Giftfri miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Tillstånden i vattenmiljön vad gäller de av EU prioriterade ämnena är till stora delar okänd. För kvicksilver är nivån i fisk så hög att alla vattenförekomster klassas med ej god kemisk status enligt vattendirektivet. Detta gäller numera även bromerade flamskyddsmedel (PBDE).

Naturvårdsverkets screening 2015 gällde perflourerade ämnen i yt- och grundvatten. Inget dricksvatten hade halter över livsmedelsverkets åtgärdsgräns. Av ytvatten-stationerna hade fyra av 12  PFOS-halter över EUs gränsvärde. Det har inte genomförts någon analys av växtskyddsmedel i miljön under året.

Cirka 43 förorenade områden i länet bedöms kunna medföra mycket stor risk för människors hälsa och/eller miljön och cirka 400 bedöms kunna medföra stor risk. Under året har en saneringsåtgärd i ett statligt finansierat saneringsprojekt vid ett mindre sågverk i länet slutredovisats. Saneringsåtgärder pågår på fem högt prioriterade områden i länet och ytterligare tre prioriterade områden är klara för åtgärd. [1] Pågående och planerade åtgärder genomförs med i huvudsak statlig men delvis privat finansiering.

I Glasriket fortgår arbetet med undersökningar och åtgärder via bidrag och tillsyn. Utöver det pågår även flera studier avseende avfallshantering liksom ett Vinnova- projekt benämnt ”Innovativ sanering i Glasriket” med syfte att öka åtgärdstakten. Vid Linnéuniversitet samt vid Arbets- och miljömedicin fortsätter forskning om hälsorisker kring gamla glasbruk.[2] Ett seminarium om hälsorisker vid förorenade områden hölls i oktober 2016.

Miljösamverkan sydost (MSO) driver det så kallade deponiprojektet [3] där kommunerna upphandlar översiktliga undersökningar vid nedlagda deponier med hög riskklass i enlighet med MIFO.[4]

Marknaden för ekologiska produkter har ökat på senare år. Det nya landsbygds-programmet 2014–2020 ger möjlighet till ersättning under omställningstiden. Arla öppnar för att ta in fler ekogårdar och slakteriet i Kalmar efterfrågar fler ekogrisar- och köttdjur. Dessa faktorer kan medverka till att den ekologiska produktionen sakta växer, men det går fortfarande relativt trögt.

Landstinget, Regionförbundet/ MSO och Länsstyrelsen har anordnat två kunskapsdagar 2016 om Giftfri vardag med inriktning på farliga kemikalier och upphandling för att skydda barns hälsa. Kunskapsdagarna ingår i MSO-projektet Giftfri förskola. En del av projektet har varit att skicka ut en enkät till 133 förskolor (svarsfrekvens 58 procent) för att få information om hur kunskapsläget är för tillfället.[5]

Endast Mönsterås kommun har en handlingsplan för förebyggande kemikaliearbete, även om flera kommuner uppger att de har motsvarande dokument. I stort sett alla kommuner deltar i projektet Giftfri vardag i Kalmar län och frågan är högt prioriterad. Ingen av kommunerna har påbörjat någon informationskampanj till konsumenter, till exempel Våga fråga-kampanj. På Landstinget pågår upphandling av giftfria lek- och hobbymaterial. De tillämpar även kriterierna för SundaHus vid ny- och tillbyggnader.

Analys och bedömning

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till 2020 med idag beslutade styrmedel. Under de senaste åren har åtgärder genomförts men det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet. Kemikalieanvändningen i samhället är enorm. Det saknas kunskap om hälso- och miljöeffekter för huvuddelen av de ämnen som finns på marknaden i dag. Arbetet med förorenade områden har dock en positiv utveckling men det går långsamt. Hittills har 11 av länets högt prioriterade förorenade områden åtgärdats.

Utrednings- och åtgärdsarbetet med förorenade områden är mycket tids- och kostnadskrävande. För att hålla tempot uppe är en ökning av det statliga anslaget nödvändigt i kombination med ökad tillsyn och tillsynsvägledning. Saneringar kommer i större utsträckning att genomföras genom en kombination av privat och offentlig finansiering enligt den juridiska praxis som vuxit fram.

Egenskaper, spridningssätt och förekomst av många miljögifter är dåligt kända. Rent generellt behöver uppföljning av halter och effekter av miljögifter förbättras. Nya ämnen dyker ständigt upp antingen via diffus spridning eller från punktkällor. Fortsatt och utökad kartläggning och tillsyn är angeläget med fokus på att finna och åtgärda punktkällorna, bland annat genom screening. Provtagning av läkemedelsrester och miljögifter vid avloppsreningsverk skulle även kunna öka kunskapen om diffusa källor.

Viktiga åtgärder för ökad medvetenhet och förändrad attityd kring farliga kemikalier och hanteringen av dessa kan ske genom ett aktivt tillsynsarbete, information och rådgivning. Styrmedel vid prövning och tillsyn har stor betydelse för minskade utsläpp vid industrier och reningsverk. Dessa styrmedel saknas dock för kemikalier i varor och diffusa utsläpp.

Växtskyddsanvändningen inom jordbruket visar en ökande trend, men statistik saknas över länsvis förbrukning. Strängare lagstiftning genom införande av EU-direktiv, till exempel obligatorisk funktionstest av växtskyddssprutor, torde ge mindre miljöpåverkan. Teknikutvecklingen går snabbt med bättre hjälpmedel för att säkerställa optimal dos på rätt plats. Kompetensutveckling sker genom behörighetskurser och inom projektet Greppa Näringen.

Arbetet med giftfri vardag har slagit väl ut, särskilt på förskolor. Frågan är prioriterad i kommunerna. De utbildningsinsatser som genomförts har höjt kunskapsnivån och medför att exponering från leksaker och andra produkter med hälsofarligt innehåll torde minska.

Efter Landstingets upphandling av giftfria leksaker och hobbymaterial finns det nu exempel i länet på att det är möjligt att genomföra ”giftfri” offentlig upphandling. Åtgärden leder i sin tur till förbättrade processer och teknikutveckling. Arbetet med giftfri vardag behöver fortsätta och breddas till nya målgrupper. Bred samverkan och gemensamt fokus från flera håll på frågan har varit en förutsättning för att få god effekt av det arbete som gjorts.