God bebyggd miljö. Bild: Tobias Flygar.

God bebyggd miljö

Når vi Kalmar läns miljömål?

För flera mål saknas information som visar på faktiska förhållanden för tillståndet i miljön. Det är en brist men det är ändå tydligt att de styrmedel som finns idag är otillräckliga för att nå miljömålen till 2020 för samtliga utan Frisk luft. Vi behöver öka takten och samverkan i åtgärdsarbetet

Trots att Begränsad klimatpåverkan är akut och mer skyndsamma åtgärder krävs, finns det klimatrelaterade miljömål som har positiv utveckling. Frisk luft anses nås till år 2020 i Kalmar län, prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och sammanvägt finns en ganska positiv bild för Säker strålmiljö.

Kalmar län har höga natur- och kulturvärden och den gröna näringen är viktig för länet. Men Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap visar båda negativ utvecklingstrend och den biologiska mångfalden är stressad. Länets höga djurtäthet bidrar till odlingslandskapet och biologisk mångfald, men är i konflikt med målet Ingen övergödning

Övergödningen, överfiske och exploatering påverkar målet Hav i balans samt levande kust och skärgård negativt. Övergödning drabbar även Levande sjöar och vattendrag, men problem finns även i den utbredda fysiska påverkan. De kan utgöra vandringshinder, försämra landskapets vattenhållande funktioner med mera, men vissa av dessa fysiska hinder har dock värdefulla kulturmiljövärden. Myllrande våtmarker har viktiga funktioner för länets vatten i form av vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden. I ett förändrat klimat där en torrare framtid förutspås är Grundvatten av god kvalitet i fara. Vattenuppehållande åtgärder är nödvändiga för framtidens vattenförsörjning, klimat, näringsretention och biologiska mångfald.

I vårt skogslän skulle det vara av betydelse att ha Levande skogar i balans, men dessvärre är våra skogar allt för fragmenterade och för fattiga på bevarande av biologisk mångfald. I kontrast till detta så har uttaget av skogsbiobränsle ökat för att ställa om till fossilfritt bränsle, vilket är en del av God bebyggd miljö. Dock har det negativ påverkan på Bara naturlig försurning då buffrande näringsämnen försvinner vid uttag av skogsbränsle. Skogsproduktion i form av virke för byggande i trä är en möjlighet när många nya bostäder ska byggas och efterfrågan på mer klimatsmarta byggmaterial efterfrågas. Att bygga med så naturliga och rena material som möjligt gynnar en Giftfri miljö, där vi undviker hälso- och miljöstörande ämnen.

Visa regionala miljömål för:

God bebyggd miljö

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Tillgång till aktuella planeringsunderlag varierar stort mellan kommunerna. I två kommuner har riktlinjer för exploatering av odlingsmark har uppmärksammats[1]. Översyn av tillgång på skugga på skolor och förskolor har skett i en kommun[2].

En av sju kustkommuner har inkluderat havet i översiktsplaneringen, två kommuner har tagit fram underlag och ytterligare en kommun har påbörjat arbetet tack vare stödpengar från havs- och vattenmyndigheten.

Länsstyrelsen informerar och ger bidrag till kulturmiljövård för att bevara och utveckla speciellt utpekade bebyggelsemiljöer, samt uppdatera och upprätta kunskapsunderlag, exempelvis kommunala kulturmiljöprogram. 2015 fanns antikvarisk kompetens i 10 kommuner och samma år hade tio kommuner detaljplaner med rivningsförbud för värdefull bebyggelse[3].

2016 har en regional översvämningskartering tagits fram för Emån och därmed är alla större vattendrag karterade. Utbildning har genomförts för kommunerna om den regionala klimatanpassningsplanen. Ett projekt att ta fram lokala handlingsplaner för kommunerna har påbörjats i samarbete med SMHI och ska vara klart till årsskiftet 2017/2018. För regionen ingår i projektet förutom Länsstyrelsen även Oskarshamn och Mörbylånga kommun.

Andelen hushåll i länet som har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s har ökat från 50 procent 2015 till 56 procent 2016[4]. Motsvarande siffra för hela landet är 73 procent. Kalmar län ligger efter i tillgången till höghastighetsnät för fiber men skillnaden mot riksgenomsnittet minskar. Glesbygdsområdena ligger dock betydligt lägre i tillgång. Skillnaden mot riksgenomsnittet är också större för glesbygden. Länsstyrelsen har under 2016–2017 beviljat 135,5 kronor i stöd från Landsbygdsprogrammet till 14 bredbandsprojekt i länet. Nästan 3 700 hushåll i länet kommer att få möjlighet till en snabb bredbandsuppkoppling. Marknadens intresse och dess investeringsvilja för fiberutbyggnad på landsbygden har visat en tydlig ökning det senaste året

Utnyttjandet av solenergin har ökat i Kalmar kommun genom fler solceller på egna tak, andelsägda solcellsparker och solcellskarta[5].

Länet satsar särskilt på biogas. Flera produktionsanläggningar och tankställen är i drift och fler planeras. Länstrafiken har i sin upphandling för 2017–2027 för all kollektivtrafik kravställt att minst 65 procent av bränslet ska vara biogas och resterande förnybart.

Högsby kommun har informerat om miljö- och klimatsmarta åtgärder vid två temakvällar under 2017 för att öka kunskap och kännedom om problem och vilken miljönytta som kan uppnås[6].

Fyra av länets kommuner anger att de informerar hushållen om avfallssortering och återvinning, vilket är en minskning jämfört med 2016. Kommunerna fortsätter att utveckla system för hushållsnära avfallsinsamling och insamling av matavfall. Nio kommuner har en aktuell avfallsplan. Räknat per person samlar länet in mest hushållsavfall i hela landet dock har insamlingen av farligt avfall minskat något jämfört med tidigare år[7].

Analys och bedömning

På lång sikt är länets kommuner på väg att åstadkomma en god bebyggd miljö. Bedömningen är emellertid att målet inte är möjligt att nå till 2020 utifrån idag beslutade styrmedel och åtgärder.

Länsstyrelsen behöver tillsammans med kommunerna intensifiera sitt arbete med att ta fram effektiva planeringsunderlag, exempelvis för social hållbarhet i planeringen, avfallsplanering och för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

För att få fler kommuner att inkludera havet i sin översiktsplanering behövs ekonomiska stödinsatser för att stötta kommunerna med att ta fram underlag. Länsstyrelsen ser dock en trend i att intresset och förståelsen om kravet på havsplanering har ökat.

En av länets kommuner efterlyser mer konkreta åtgärder för att nå förbättringar i miljön, då administrativa muskler saknas för att göra alla planer, program, strategier m.m. enligt det regionala åtgärdsprogrammet[8].

Årets bostadsmarknadsanalys grundar sig förutom på bostadsmarknadsenkäten även på erfarenheter från de kommundialoger som länsstyrelsen genomförde under våren 2017. Länsstyrelsen är tacksam för den breda uppslutning av tjänstepersoner och politiker som har mött upp i kommunerna. Erfarenheterna från kommundialogerna har varit avgörande för att kunna analysera läget på bostadsmarknaden i ett så diversifierat län som Kalmar.

En kraftig befolkningsökning de senaste åren tillsammans med ett historiskt lågt bostadsbyggande sedan början av 1990-talet har lett till en mycket ansträngd boendesituation för många i vårt län. Länets positiva befolkningsutveckling de senaste fem åren är i huvudsak ett resultat av in­flyttning, varav utlandsfödda stod för hälften av inflyttningen 2016. Kanske kan den bostadsbrist samtliga kommuner i länet nu upplever ge välbehövlig fart till det mellankommunala och regionala samarbetet i länet vad gäller bostadsförsörjning och bostadsbyggande.

Trots att bredbandsutbyggnaden har ökat i länet finns svårigheter att få ihop ekonomin på landsbygden. Det är långt mellan hushållen och insatser behövs i form av stödpengar.

Om en långsiktigt hållbar förvaltning av bebyggelsens kulturhistoriska värden ska kunna uppnås krävs att tillgången till antikvarisk kompetens i det dagliga arbetet ökar. En framgångsfaktor skulle kunna vara att flera kommuner delar på antikvarisk kompetens eller går samman för en gemensam upphandling.

Då klimatförändringar i allt större grad påverkar kommunernas samhällsplanering är det viktigt att kommunerna arbetar fram riktlinjer för hur man i sina översiktsplaner och detaljplaner hanterar konsekvenserna av dessa. Länsstyrelsen arbetar med att fortsatt implementera slutsatserna från de regionala riktlinjerna.

Det är viktigt att vi fortsätter att samla in vårt avfall och använder det som en resurs. En nyckel är både att öka kunskapen och att vi bygger upp system som gör det lätt att samla in avfall i vardagen. Insamlingen av farligt avfall behöver ökas.

Referenser 


[1] Miljömålsenkät 2017 – Vimmerby och Hultsfreds kommun

[2] Miljömålsenkät 2017 – Emmaboda kommun

[3] Miljömålsenkät 2015, avsnitt 8, Rivningsförbud

[5] Miljömålsenkät 2017 – Kalmar kommun

[6] Miljömålsenkät 2017 – Högsby kommun

[7] Miljömålsportalen (nytt fönster)

[8] Miljömålsenkät 2017 – Emmaboda kommun