Hav i balans samt levande kust och skärgård. Bild: Tobias Flygar.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Når vi Kalmar läns miljömål?

För flera mål saknas information som visar på faktiska förhållanden för tillståndet i miljön. Det är en brist men det är ändå tydligt att de styrmedel som finns idag är otillräckliga för att nå miljömålen till 2020 för samtliga utan Frisk luft. Vi behöver öka takten och samverkan i åtgärdsarbetet

Trots att Begränsad klimatpåverkan är akut och mer skyndsamma åtgärder krävs, finns det klimatrelaterade miljömål som har positiv utveckling. Frisk luft anses nås till år 2020 i Kalmar län, prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och sammanvägt finns en ganska positiv bild för Säker strålmiljö.

Kalmar län har höga natur- och kulturvärden och den gröna näringen är viktig för länet. Men Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap visar båda negativ utvecklingstrend och den biologiska mångfalden är stressad. Länets höga djurtäthet bidrar till odlingslandskapet och biologisk mångfald, men är i konflikt med målet Ingen övergödning

Övergödningen, överfiske och exploatering påverkar målet Hav i balans samt levande kust och skärgård negativt. Övergödning drabbar även Levande sjöar och vattendrag, men problem finns även i den utbredda fysiska påverkan. De kan utgöra vandringshinder, försämra landskapets vattenhållande funktioner med mera, men vissa av dessa fysiska hinder har dock värdefulla kulturmiljövärden. Myllrande våtmarker har viktiga funktioner för länets vatten i form av vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden. I ett förändrat klimat där en torrare framtid förutspås är Grundvatten av god kvalitet i fara. Vattenuppehållande åtgärder är nödvändiga för framtidens vattenförsörjning, klimat, näringsretention och biologiska mångfald.

I vårt skogslän skulle det vara av betydelse att ha Levande skogar i balans, men dessvärre är våra skogar allt för fragmenterade och för fattiga på bevarande av biologisk mångfald. I kontrast till detta så har uttaget av skogsbiobränsle ökat för att ställa om till fossilfritt bränsle, vilket är en del av God bebyggd miljö. Dock har det negativ påverkan på Bara naturlig försurning då buffrande näringsämnen försvinner vid uttag av skogsbränsle. Skogsproduktion i form av virke för byggande i trä är en möjlighet när många nya bostäder ska byggas och efterfrågan på mer klimatsmarta byggmaterial efterfrågas. Att bygga med så naturliga och rena material som möjligt gynnar en Giftfri miljö, där vi undviker hälso- och miljöstörande ämnen.

Visa regionala miljömål för:

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Det är inte möjligt att nå målet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Den nationella bedömningen visar att havets miljöstatus inte är god.[1] Ingen av Kalmar läns kustvattenförekomster har god ekologisk status.[2]

Länsstyrelsen, kommuner, regionförbundet och ideella föreningar driver flera projekt i länet i syfte att nå ett bättre miljötillstånd. Projekten är bland annat finansierade av Havs- och vattenmyndigheten (SÅP, LOVA) samt genom EU-medel. I flera projekt utvecklas och utvärderas metoder för återanvända näringsämnen från havet (t ex sediment och musslor), och dessa projekt har tydlig koppling till åtgärdsprogrammet för havsmiljön[3]. Samverkan mellan olika aktörer sker även för att restaurera kustnära vikar samt genomföra fiskevårdande åtgärder.

Det småskaliga, lokala fisket är hårt drabbat av förändringarna i det marina ekosystemet. Överfiske anses vara en dominerande faktor bakom kollapsen av fiskbestånd i utsjön[4], samt bidragande orsak till fortsatt övergödning och algblomningar. Förvaltningen av ål och torsk i Östersjön är fortsatt problematisk [5], med låg lekbiomassa av torsk eller ökad andel små individer i både västra och östra delen av Östersjön [6], [7]. Forskning visar också att kommande klimatförändringar, med nya förhållanden i havsmiljön, kommer att ställa krav på bland annat fiskförvaltningen[8].

Många naturtyper vid kusten är hotade. I Kalmar län bedöms cirka 60 procent av inventerade grunda miljöer ha måttlig eller sämre status [9]. De livsmiljöer som finns kvar är fragmenterade och utsatta för slitage, muddring, övergödning, igenväxning, konkurrerande främmande arter och klimatförändringar [10], [11]. Bestånden av tumlare i Östersjön består av cirka 400 individer och räknas till de mest hotade i världen. För att skydda områden för tumlaren har Länsstyrelsen, i samarbete med andra län, bidragit till ett utvidgat Natura 2000-område som berör havsområdet runt de tre utsjöbankarna Hoburgs bank, Norra samt Södra Midsjöbanken, vilka hör till de viktigaste för den hotade Östersjöpopulationen av tumlare.[12].

På grund av dålig lönsamhet inom lantbruk och kustfiske finns idag få bofasta i skärgården. Utvecklingen för kustens och skärgårdens kulturmiljöer och kulturlandskap bedöms därför som negativ, bland annat råder stor brist på åtgärder som röjning av igenvuxna marker samt hållning av betande djur. Västerviks kommun har ett pågående kulturmiljöprogram. Länsstyrelsen har gett bidrag till ett par kulturmiljöer i kust- och skärgård samt avropat tjänster inom rådgivning för ökad biologisk mångfald i åtgärden ett rikt odlingslandskap. Det saknas uppföljning eller kännedom om trålskador eller påverkan från spökgarn, i övrigt bedöms tillståndet för kulturhistoriska lämningar vara oförändrat.

Analys och bedömning

Målet inte är möjligt att nå till 2020 med beslutade styrmedel. Utvecklingen bedöms som neutral, men med svag positiv riktning. En ny analys visar att den totala övergödningen i Östersjön nu ser ut att vända, tack vare långsiktiga åtgärder för att minska tillförseln av näring från land

En analys av svenska hav visar att flera ekosystemtjänster i Östersjön, som till exempel upprätthållande av näringsvävar och livsmiljöer, idag bedöms ha måttlig eller dålig status[13]. De närmsta åren behöver vi därför, förutom att reducera tillförseln av näringsämnen, rikta extra fokus på restaurering av habitat, stärka rovfiskbestånden och arter viktiga för ekosystemets återhämtningsförmåga.

Ekosystemstudier visar tydligt på sambandet mellan rovfiskar och statusen i kustnära miljöer[14], vilket motiverar fortsatta insatser i syfte att stärka kustnära rovfiskbestånd i länet. Många grunda havsmiljöer saknar idag tillräckligt skydd. För att säkerställa bevarade natur- och kulturvärden behöver Länsstyrelsen därför arbeta mer proaktivt med planering och skydd och berörda aktörer behöver använda befintliga verktyg (Miljöbalken, PBL, Havsplanering) i större utsträckning än idag.

Flera åtgärdsprogram för hotade marina naturtyper och arter i kustnära miljöer är framtagna[15] eller under produktion. Satsningar på att genomföra dessa, både nationellt och regionalt, behövs under kommande år. Under 2017 erhöll länsstyrelserna extra medel från Havs- och vattenmyndigheten, för att förstärka och intensifiera arbetet med marint områdesskydd. Då dessa medel förväntas till länsstyrelserna även under 2018 och 2019 finns goda förhoppningar om att Kalmar län kan fördjupa och stärka arbetet med att skydda värdefulla marina miljöer de närmaste åren. Medlen kan ge möjlighet för länet att bygga upp en plan och initiera åtgärder för faktorer som får allt större betydelse för undervattensmiljöer som till exempel undervattensbuller, marint skräp och mikroplaster. Kunskapsbrist är fortfarande det största hindret för att effektivt kunna förvalta länets havsområde.

Spridningen av svartmunnad smörbult fortsätter i länets vatten. Den är nu en av de mest förekommande arterna i grunda miljöer, och det finns risk att den kan konkurrera med våra bottenlevande arter som tånglake, skrubbskädda och svart smörbult om boplatser och föda. Åtgärder behöver genomföras för att minimera artens spridning, framförallt spridning till sötvatten.

För att kunna bevara och utveckla länets kustanknutna kulturmiljöer krävs mer resurser och aktiva åtgärder som kunskapsunderlag, planering, skydd, vård och landsbygdsutveckling och en regional kulturmiljöövervakning. Kulturmiljöanslaget behöver stärkas, bland annat för arbetet med kulturreservat. Länsstyrelsen anser att starkare stöd och tydligare ansvar för kulturmiljöfrågor i andra myndigheters miljömålsarbete är nödvändigt för arbetet att gå framåt.

Referens


[2] VISS-Vattenkartan (nytt fönster)

[3] God havsmiljö 2020. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2015:30

[6] Sundelöf A, Hjelm J (2016) Ny metod för att uppskatta Östersjöns torskbestånd