Begränsad klimatpåverkan. Illustration Tobias Flygar

Begränsad klimatpåverkan

Når vi Kalmar läns miljömål?

För flera mål saknas information som visar på faktiska förhållanden för tillståndet i miljön. Det är en brist men det är ändå tydligt att de styrmedel som finns idag är otillräckliga för att nå miljömålen till 2020 för samtliga utan Frisk luft. Vi behöver öka takten och samverkan i åtgärdsarbetet

Trots att Begränsad klimatpåverkan är akut och mer skyndsamma åtgärder krävs, finns det klimatrelaterade miljömål som har positiv utveckling. Frisk luft anses nås till år 2020 i Kalmar län, prognosen för ozonskiktets återhämtning är positiv och sammanvägt finns en ganska positiv bild för Säker strålmiljö.

Kalmar län har höga natur- och kulturvärden och den gröna näringen är viktig för länet. Men Ett rikt växt- och djurliv och Ett rikt odlingslandskap visar båda negativ utvecklingstrend och den biologiska mångfalden är stressad. Länets höga djurtäthet bidrar till odlingslandskapet och biologisk mångfald, men är i konflikt med målet Ingen övergödning

Övergödningen, överfiske och exploatering påverkar målet Hav i balans samt levande kust och skärgård negativt. Övergödning drabbar även Levande sjöar och vattendrag, men problem finns även i den utbredda fysiska påverkan. De kan utgöra vandringshinder, försämra landskapets vattenhållande funktioner med mera, men vissa av dessa fysiska hinder har dock värdefulla kulturmiljövärden. Myllrande våtmarker har viktiga funktioner för länets vatten i form av vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden. I ett förändrat klimat där en torrare framtid förutspås är Grundvatten av god kvalitet i fara. Vattenuppehållande åtgärder är nödvändiga för framtidens vattenförsörjning, klimat, näringsretention och biologiska mångfald.

I vårt skogslän skulle det vara av betydelse att ha Levande skogar i balans, men dessvärre är våra skogar allt för fragmenterade och för fattiga på bevarande av biologisk mångfald. I kontrast till detta så har uttaget av skogsbiobränsle ökat för att ställa om till fossilfritt bränsle, vilket är en del av God bebyggd miljö. Dock har det negativ påverkan på Bara naturlig försurning då buffrande näringsämnen försvinner vid uttag av skogsbränsle. Skogsproduktion i form av virke för byggande i trä är en möjlighet när många nya bostäder ska byggas och efterfrågan på mer klimatsmarta byggmaterial efterfrågas. Att bygga med så naturliga och rena material som möjligt gynnar en Giftfri miljö, där vi undviker hälso- och miljöstörande ämnen.

Visa regionala miljömål för:

Begränsad klimatpåverkan

Resultat

Arbetet med begränsad klimatpåverkan i länet tenderar att flyttas från det offentliga till det privata. I allt större utsträckning har näringslivet tagit ett större ansvar för att begränsa klimatpåverkan. Landstinget och flera kommuner arbetar framgångsrikt och systematiskt med att genomföra sina energi- och klimatstrategier. Ett arbetssätt som även flera företag i näringslivet anammat, där flera åtgärder fått stöd av klimatklivet inom energieffektivisering.

Under 2017 har Länsstyrelsen samordnat länets kommuner via Klimatsamverkan Kalmar län där tjänstemän från kommuner och landsting deltar. En särskild satsning har gjorts på biogasområdet där Länsstyrelsen via en regional biogassamordnare har arrangerat flera möten mellan aktörer. En nationell samordnare av biogas är önskvärd för gemensamma målbilder och finansieringsstöd.

Omställningen av de samhällsbetalda resorna i kommunerna för att bli klimatneutrala 2020 går vidare i enlighet med den regionala strategin om fossilfri region 2030. Transportfrågan och användning av lokal förnybar energi har stor prioritet där bland annat kollektivtrafiken i länet från 2017 ska drivas till 100 procent förnybara bränslen där biogas utgör 65 procent. Samtliga kommuner i länet har fått stöd från klimatklivet för att bygga upp en laddinfrastruktur och över 150 laddstationer kommer att placeras ut i länet. Flera kommuner aviserar en kraftig ökning av elfordon inom verksamheten.

Energieffektiviseringsarbetet i företag har fått ökad nationell satsning och tre projekt startar under 2016 under ledning av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen. Projekten pågår fram till 2019.

Energiproduktionen från vindkraft är stabil och den av regeringen fastställda nivån/planeringsramen för vindkraft passerades redan 2012 i länet.

Analys

Det sker ingen bedömning av miljökvalitetsmålet på regional nivå. För att nå de regionala och nationella målen med energieffektivisering och förnybar energiproduktion krävs ett större regionalt samarbete i Sydost mellan regioner, länsstyrelser, kommuner, energikontor och andra företagsfrämjande organisationer framförallt med att samordna insatser som riktas till samma målgrupper. Det tvärsektoriella arbetet behöver förbättras.

Länsstyrelsen har under 2017 haft särskild prioritering på granskning och rådgivning ur energi- och klimatområdet för kommunernas översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.

För att Sverige ska nå sitt mål om fossilfrihet krävs krafttag kring transporter på nationell nivå och hur styrmedel fördelas. Utfasningen av fossila bränslen behöver intensifieras. Här kan basfinansiering av kommunala tjänster göra stor lokal och regional skillnad.

Inom hållbar upphandling hos offentliga aktörer finns fortfarande mycket att utveckla för att bidra till begränsad klimatpåverkan. Detsamma gäller insatser som kan styra livsstils- och konsumtionsmönster i mer hållbar riktning. Här krävs stora satsningar på information och folkbildning i syfte att förändra attityder och beteenden, i kombination med ekonomiska styrmedel.

Ingen regional bedömning av måluppfyllelse