Grundvatten av god kvalitet. Bild: Tobias Flygar.

Grundvatten av god kvalitet

Når vi Jönköpings läns miljömål?

I länet pågår ett aktivt åtgärdsarbete som ska bidra till att nå miljömålen. Trots det så är det endast ett mål, Grundvatten av god kvalitet, av de mål som bedöms på regional nivå som är nära att nås till år 2020. Övriga miljömål bedöms inte kunna nås till år 2020 med befintliga och beslutade styrmedel.

Ett av de största miljöproblemen i Jönköpings län är försurningen. För att begränsa försurningens påverkan på biologisk mångfald bedrivs en omfattande kalkningsverksamhet i länets sydvästra delar. Även fast målen inte nås bedöms utvecklingstrenden som positiv för Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Detta på grund av ett minskat försurande nedfall, tillsammans med utförda insatser för att minska orsakerna till övergödning. Återhämtning sker långsamt och ytterligare internationella beslut krävs för att nå Bara naturlig försurning och Ingen övergödning. Det samma gäller även Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Giftfri miljö.

Utvecklingen i miljön är neutral för Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö, Levande skogar och Myllrande våtmarker. Den ökade byggtakten ställer krav på kommunernas planarbete och att miljömålen beaktas när olika intressen ställs mot varandra.

För Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv bedöms utvecklingen som negativ, framförallt med anledning av att livsmiljöer fragmenteras och arter försvinner. Positivt är dock den stora naturvårdssatsning som pågår.

Åtgärder finns samlade i fem åtgärdsprogram; Minskad klimatpåverkan 2015–2019, Anpassning till ett förändrat klimat 2015–2019 (reviderat år 2017), Hälsans miljömål 2016–2020, Vattnets miljömål 2017–2021 samt Djurens och växternas miljömål 2018–2022, som är under framtagande.

Det sker mycket positivt för miljön i länet och ambitiösa planer tas fram i god samverkan, men samhällsutvecklingen är inte tillräcklig för att målen ska nås. Miljöarbetet integreras inte tillräckligt i övrigt arbete, i politiken och hos allmänheten. Det krävs engagemang och ledarskap från myndigheter, privatpersoner, näringsliv och kommuner i det fortsatta arbetet för att öka genomslagskraften och nå en bättre miljö. 

Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säkert strålmiljö bedöms endast på nationell nivå. De bedömningarna gäller även för länet. Däremot så redovisar Jönköpings län resultat och analys på regional nivå för dessa mål.

Tidigare regionala uppföljningar av miljömål

Visa regionala miljömål för:

Grundvatten av god kvalitet

Målet är nära att nås. Det finns i dag planerade styrmedel som beslutas före år 2020. Ingen tydlig utvecklingsriktning

Resultat

Åtgärder på regional nivå

  • Trafikverket har genomfört åtgärder längs vägavsnitt för att minska konsekvenserna för vattenskyddsområden efter olycka, till exempel vid Ljusseveka grundvattentäkt. Åtgärderna innefattar tätade diken, tätade sedimenteringsdammar med oljeavskiljning och avstängningsmöjlighet samt flacka vegetativa diken och slänter.
  • Länsstyrelsen har beslutat om nytt vattenskyddsområde i Jularp, Aneby kommun.
  • På grund av de rekordlåga grundvattennivåerna år 2016 och år 2017 har Länsstyrelsen tillsatt en särskild händelsegrupp för att följa och samordna arbetet med de låga vattennivåerna i länet.
  • För att säkerställa en långsiktig klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen har Länsstyrelsen ihop med Livsmedelsverket, anordnat en workshop riktad till kommunerna. Projektet kommer att resultera i en guide eller handbok.

Åtgärder kommunal nivå

  • Flera kommuner jobbar med att ta fram underlag för vattenskyddsområden.

Åtgärder näringsliv

  • Förorenat grundvatten saneras i Vaggeryds kommun.

 

Vattenskyddsområden

Grundvatten är en viktig resurs för vattenförsörjningen. I Jönköpings län fanns det cirka 100 allmänna grundvattentäkter under år 2015. Skyddade grundvattentäkter står för 98 procent av allt grundvattenuttag i länet1. I länet finns 75 vattenskyddsområden med syfte att skydda grundvattnet. Inom vattenskyddsområden råder specialbestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på kort och lång sikt. Det innebär exempelvis särskilda regler om kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel. Länsstyrelsen har sex stycken öppna ärenden om bildande eller revidering av vattenskyddsområden (även ytvatten). Ett område beslutades under år 2017 och tre vattenskyddsområden för övergivna täkter upphävdes. Många av länets vattenskyddsområden är gamla och kan behöva uppdateras.

Vattenförsörjning

En regional vattenförsörjningsplan blev klar under hösten år 20152. Alla länets kommuner har varit delaktiga i framtagandet av planen. Tre kommuner i länet har aktuella lokala vattenförsörjningsplaner i dagsläget. Det finns ingen aktuell materialförsörjningsplan för länet.

Femton nivåstationer är etablerade för att ge en tydligare bild över grundvattennivåernas variation i länet. Arbetet ingår i ett regionalt miljöövervakningsprogram3. I åtgärdsprogrammet för Anpassning till ett förändrat klimat4 ingår tre åtgärder med koppling till grundvatten och dricksvattenförsörjning. Ett nytt regionalt åtgärdsprogram för vattnets miljömål, däribland Grundvatten av god kvalitet började gälla från årsskiftet 2016/2017. Åtgärdsarbetet har ännu inte följts upp.

Inga nya täkter

År 2017 fanns 41 tillståndspliktiga sand- och grustäkter i drift i länet. Åtta av dessa täkter utgörs av kombinerade berg- och naturgrustäkter. Ingen ny grustäkt har öppnats under år 2017.

Grundvattnets kvalitet och status

Det finns ett antal förorenade grundvattenmagasin i länet. I ett par pågår det sanering, vilket är en dyr och komplicerad process. Under de senaste åren har grundvattenfrågan lyfts, inte minst på grund av EU:s ramdirektiv för vatten. Det minskar risken för att nya grundvattenförekomster förorenas, men resurser saknas för att arbetet ska ske effektivt.

De föroreningar som har uppmätts i grundvattnet i Jönköpings län är främst rester av bekämpningsmedel och nitrat. Fem av länets 209 grundvattenförekomster bedöms ej uppnå god kemisk status enligt EU:s vattendirektiv. Dessa har bland annat problem med halter av PAH, arsenik, trikloretylen, nitrat eller bekämpningsmedel. Det finns idag stora kunskapsluckor om hur läget ser ut i länet eftersom provtagningarna är få. Inom vattenförvaltningen bedöms att 52 grundvattenförekomster riskerar att inte uppnå god status till år 20215. Miljökvalitetsmålet omfattar dock allt grundvatten och inte bara det som ingår i vattenförvaltningen. 

Saneringsåtgärder

Det har genomförts eller pågår flera saneringar av områden med förorenat grundvatten i

länet. I Värnamo stad pågår sanering av före detta Värnamotvätten genom att grundvatten pumpas upp och renas samtidigt som naturlig nedbrytning av föroreningen i marken stimuleras bakteriellt. Detta åtgärdar bland annat risken för försämrad dricksvattenkvalitet i den kommunala vattentäkten. Projektet finansieras av statliga bidrag och kommunen. I Hillerstorp pågår en mindre saneringsåtgärd där uppumpat grundvatten renas från klorerade alifatiska kolväten. Åtgärden pågår i väntan på att den huvudsakliga föroreningen på anslutande fastighet saneras.

Analys och bedömning

Målet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Generellt sett är kvaliteten på grundvatten god i länet. Det finns dock problem med förorenat grundvatten på sina håll. Eftersom omsättningstiden är lång och sanering är en dyr och tidsödande process kommer dessa problem finnas kvar under lång tid. Det finns även en risk att förorenade områden och pågående verksamheter fortsätter att förorena grundvattnet.

De ovanligt låga grundvattennivåerna under år 2016 och år 2017 kan innebära att åtgärder inom grundvattenuttag och bildande på sikt kan bli aktuella. Viktiga lagar som styr skyddet av grundvattnet finns inom miljöbalken samt plan- och bygglagen. Flera av de befintliga lagarna och reglerna används inte i tillräckligt stor utsträckning. De största anledningarna är att brist på kunskap och resurser.

Ett problem för målets uppfyllande är att det tar mycket lång tid innan vattenskyddsområden tas fram och fastställs. Vattenskyddsområden är viktiga för att säkerställa en säker vattenförsörjning.

En anledning till att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön är att få grundvattenmagasin i länet är provtagna. Det är därför svårt att få en klar bild av hur stort problemet med förorenat grundvatten är. För att täcka kunskapsluckorna pågår provtagning. Under år 2017 har tio källor provtagits som en del i kunskapsinsamlingen.

Referenser

1. www.miljomal.se, indikatorn ”Vattenskyddsområden” (under Grundvatten av god kvalitet)

2. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande nr 2015:31. Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

3. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2014:23. Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020. Programområde Sötvatten, delprogram Källor

4. Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2014:27. Anpassning till ett förändrat klimat.

Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län. Reviderat 2017.

5. www.viss.lansstyrelsen.se